Програма Еразъм +

СТУДЕНТСКА ХАРТА „ЕРАЗЪМ“
 
В тази Студентска харта са записани Вашите права и задължения по време на мобилността по програма „Еразъм+“. Хартата Ви информира за това, което можете да очаквате от Вашата изпращаща и приемаща институция при всяка стъпка от мобилността Ви.
• Висшите училища, участващи в Програма „Еразъм+”, получават Еразъм Харта за Висше образование от Европейската комисия, с която се ангажират да подкрепят,  улесняват и признават Вашата мобилност.
• От Ваша страна, Вие се ангажирате да спазвате правилата и задълженията по споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ по Програма „Еразъм+”, което сте подписали с изпращащата институция.
 
I.            Преди мобилността
• След като сте избрани за Еразъм студент, Вие имате право на насоки по отношение на партньорските институции или предприятие, в които ще се извършват дейностите по Вашата мобилност.
• Имате право да получите информация за организацията на образователните степени в приемащата институция, информация за осигуряването на виза, получаването на застраховка и намирането на жилище от Вашата изпращаща и приемаща институция/предприятие. Можете да намерите съответните контакти и източници на информация в междуинституционалното споразумение, подписано между изпращащата и приемащата институция.
• Вие ще подпишете Договор за безвъзмезна помощ с Вашата изпращаща институция (дори и ако не получавате финансова подкрепа от средствата на ЕС), както и Споразумение за обучение/практика (Learning Agreement for studies/traineeships) с изпращащата и приемащата институция/предприятие. Добрата подготовка на Споразумението за обучение/практика е от ключово значение за успешното протичане на мобилността и гарантиране на признаването на периода на мобилност. В него се описват всички подробности относно планираните дейности по мобилността в чужбина (включително кредитите, които трябва да бъдат придобити и които ще бъдат признати във Вашия университет).
• След като сте били избрани за мобилност, ще преминете през он-лайн езикова оценка (ако е налична за Вашия основен език на обучение/практика в чужбина), която ще позволи на изпращащата институция да Ви предложи най-подходящата езикова подготовка, ако е необходимо. Трябва да се възползвате напълно от тази подкрепа за подобряване на езиковите Ви умения, за достигане на препоръчителното езиково ниво.
 
II.          По време на мобилността
• Трябва да се възползвате напълно от всички възможности за обучение/практика, които предлага приемащата институция/предприятие, като същевременно уважавате нейните правила и разпоредби, и се стремите да представите отлично на всички изпити или други форми на оценяване.
• Можете да поискате промени в Споразумението за обучение/практика само в изключителни случаи и в рамките на крайния срок, определен от изпращаща и приемащата институция. В този случай, трябва да  потвърдите, че тези промени, са одобрени от изпращащата и приемащата институция/предприятие в рамките на период от две седмици след отправената молбата за промяна и да съхранявате копия от тяхното одобрение по електронната поща. Промени, относно удължаване на продължителността на периода на мобилността трябва да бъдат направени възможно най-рано.
• Вашата приемаща институция/предприятие се задължава да се отнася с Вас по същия начин, както с техните студенти/служители, а Вие трябва да положите всички необходими усилия, за да се интегрирате в новата си среда.
• Не трябва да заплащате в приемащата институция такси за обучение, регистрация, полагане на изпити, достъп до лаборатории и библиотеки по време на мобилността. Независимо от това, може да бъдете таксувани с малки такси като всички местни студенти за разходи като застраховки, студентски съюзи, както и използването на различни материали.
• Вие сте поканени да вземате участие в сдружения, действащи във Вашата приемаща институция/предприятие, като например мрежи от ментори и приятели, организирани от студентски организации, като "Erasmus Student Network".
• Вашите студентски такси или студентски заем трябва да се обслужват докато сте в чужбина.
 
III.        След мобилността
• Имате право да получите пълно академично признаване от изпращащата институция на приключилите дейности по време на мобилността, в съответствие със Споразумението за обучение/практика.
• Ако се обучавате в чужбина, Вашата приемаща институция ще Ви издаде Академична справка (Transcript of Records) с Вашите резултати - кредити и оценки (обикновено за по-малко от пет седмици след края на Вашето оценяване). Веднага след получаването на този документ, изпращащата институция ще Ви предостави цялата информация за признаването на резултатите в максимален срок до пет седмици. Признатите компоненти (например, курсове), ще бъдат записани в Дипломното приложение (Diploma Supplement).
 
• Ако сте на практика в чужбина, предприятието, в което се извършва практиката, ще Ви издаде Сертификата за практика (Traineeship Certificate), обобщаващ извършените задачи и оценки, които са били предварително предвидени в Споразумението за практика. Вашата изпращаща институция също така ще Ви издаде Академична справка (Transcript of Records). Ако практиката не е част от учебната програма, периодът на самата практика ще бъде вписан във Вашето Дипломно приложение (Diploma Supplement) и ако желаете, в документа Европас мобилност (Europass Mobility Document). Ако сте със статут „наскоро завършил“ (recent graduate), за Вас ще бъде изключително полезно да поискате документа Европас мобилност.
• Трябва да преминете през он-лайн езикова оценка (ако е налична за Вашия основен език на обучение/практика в чужбина), за да бъде отчетен напредъкът на езиковите Ви умения по време на мобилността.
• Вие трябва да попълните въпросник, за да предоставите обратна връзка на изпращащата и приемащата институция, Националната агенция на изпращащата и приемащата страна и Европейската комисия, относно Вашия период на Еразъм мобилността.
• Вие сте поканени да се присъедините към Асоциацията на студентите и наскоро завършилите, осъществили мобилност по Програма "Еразъм+" и сте насърчени да споделяте своя опит от мобилността с Вашите приятели, други студенти, персонала във Вашата институция, журналисти и да давате възможност на други хора да почерпят знания от Вашия опит.
 
Ако имате проблем:
Изяснете същността на проблема и проверете Вашите права и задължения съгласно Договора за финансиране.
- Институционалните и факултетни координатори, които работят във Вашата изпращаща и приемаща институция, могат да бъдат в помощ на Еразъм студентите. В зависимост от естеството на проблема и в зависмост от това кога възникне, лицето за контакт или отговорното лице в изпращащата или приемащата институция (или посрещащото лице в предприятието в случай на мобилност с цел практика) ще бъде в състояние да Ви помогне. Техните имена и данни за контакт са посочени в Споразумението за обучение/практика.
- Използвайте формалните процедури на обжалване в изпращащата институция, ако е необходимо.
- Ако изпращащата или приемащата институция не успее да изпълни задълженията, посочени в Еразъм Хартата за Висше образование или в Договора за безвъзмездна помощ, можете да се обърнете към Националната агенция.

 

 

Страници