Програма Еразъм +

СТУДЕНТСКА ХАРТА „ЕРАЗЪМ“
 
Статутът на „Еразъм“ студент се прилага към студентите, които отговарят на критериите за легитимност на секторна програма „Еразъм“ и които са били селектирани от своя университет за реализирането на „Еразъм“ период в чужбина – с цел обучение в легитимен партньорски университет или за провеждането на практика в търговско предприятие или друга подходяща организация. За мобилност с цел обучение и двата университета следва да притежават Университетска Харта „Еразъм“, издадена от Европейската комисия. За практиките в търговски предприятия изпращащата институция следва да притежава Разширена Харта „Еразъм“ (т. е. покриваща правата и задълженията по реализирането на практиките). 
Като „Еразъм“ студент имате право да очаквате:
– Вашите изпращаща и приемаща институции да имат междуинституционално споразумение. 
– Изпращащата и приемащата институции да подпишат с Вас преди стартирането на мобилността Споразумение за обучение/обучителна практика (Learning/Training Agreement), детайлно описващо планираните дейности в чужбина, включително и предвидените за придобиване академични кредити. 
– Не трябва да заплащате в приемащата институция такси за обучение, регистрация, полагане на изпити, достъп до лаборатории и библиотеки по време на „Еразъм“ периода. 
– Пълно академично признаване в изпращащата институция на приключилите дейности в „Еразъм“ периода, съгласно предварително подписаните Споразумение за обучение/обучителна практика (Learning/Training Agreement).
– След приключването на дейностите в чужбина да бъдете снабдени с Академична справка (Transcript of records/works), отразяваща резултатите от извършеното обучение (практика) и подписана от приемащата институция (търговско предприятие). Справката описва Вашите резултати заедно с придобитите кредити и оценки. Ако практиката не представлява част от учебния план на студента, мобилният период следва поне да бъде вписан в Дипломното приложение.  
– В приемащата институция да се отнасят с Вас и да Ви обслужват по същия начин, както останалите студентите, които се обучават в нея. 
– Да имате достъп до Университетската харта „Еразъм“ и Декларацията за „Еразъм“ политиката  на изпращащия и приемащия университет. 
– Вашите стипендия и студентски заем в изпращащата държава се запазват по време на престоя  в чужбина. 
Като „Еразъм“ студент от Вас се очаква:
– Да спазвате правилата и задълженията по Вашия „Еразъм“ договор с изпращащия университет или Вашата Национална агенция по програма „Учене през целия живот“; 
– Да се уверите, че всички промени в Споразумението за обучение/обучителна практика (Learning/Training Agreement) са съгласувани и подписани от изпращащата и приемащата институция; 
– Да реализирате пълния период на обучение (практика), договорен с приемащия университет (търговско предприятие), включително да положите изпити или да преминете други форми на оценяване, като спазвате техните правилата и  регулации;
– След завръщането си да подготвите отчет за Вашия „Еразъм“ период и да предоставите обратна информация, ако Ви бъде поискано от изпращащия университет, от Европейската комисия или от Националната агенция по програма „Учене през целия живот“. 
Ако имате проблем:
– Изяснете същността на проблема и проверете Вашите права и задължения.
– Свържете се с Вашия факултетен или институционален „Еразъм“ координатор и, ако е необходимо, следвайте официалната процедура за подаване на жалби във Вашия изпращащ университет.
 Ако останете неудовлетворени, потърсете Вашата Национална агенция по програма „Учене през целия живот“.

Страници