Програма Еразъм +

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА НХА ПО „ЕРАЗЪМ+“
 
Национална художествена академия ще фокусира усилията си върху разширяване обхвата и качеството на международната си дейност, в съответствие с европейските изискванията за изграждане на модерно общоевропейско пространство на висшето образовaние.
Академията осъществява  международни дейности въз основа на предварително скючени споразумения. Интер-институционалните двустранни споразумения се сключват с потенциален партньор при сходство на академичния профил, в областта на изкуство и дизайн, между факултетите и департаментите, съвместимост на учебните програми и планове, при високо качество на образованието и материалната база. При избор на партньори се взимат предвид приноса на висшите учебни институции за развитие на изкуството и дизайна, иновации в методите на преподаване, съдържание на учебните програми, културното разнообразие и национални традиции в областта на изобразителните изкуства, общите историчеки корени и сходствата и различията в културното развитие. Спазване на принципа за географски баланс.
На този етап академията е изпълнила всички предписания на Булонската декларация.
 
НХА има двустранни споразумение по Еразъм със страните от Северна, Централна и Южна Европа – Англия, Ирландия, Финландия, Литва, Германия, Полша, Унгария, Хърватска, Чехия, Холандия, Белгия, Франция, Испания, Португалия, Италия, както и със страните от балканския регион – Гърция, Румъния и Турция.  
 
Наша цел е дългогодишните, изградени на взаимно познаване и доверие патньорски отношения да намерят израз в увеличение на качеството и обема на студентска и преподавателска мобилност; повишение на професионалните, интеркултурните и социалните умения на нашите студенти и преподаватели; адекватно използване на създадените съвместно условия за взаимно обогатяване и иновация на учебния процес и осъвременяване на учебни програми, съобразени с изискванията на европейския пазар на труд. В тази наша дейност ще използваме основния инструмент за понататъшно развитие на Общото Европейско пространство на висшето образование – студентската и преподавателската мобилност.  Преподавателите на НХА ще бъдат насърчени за участие в мобилност, която допринася за опознаване на образователните възможности, води до задълбочаване на партньорството между институциите; става двигател за изграждане на съвместни магистърски курсове; превръща се в стимул за студентска мобилност и в двете посоки. НХА ще положи специални усилия за стимулиране на магистърска мобилност, което ще допринесе за успешно изграждане на съвместни магистърски курсове с партньорски висши учебни институции.
Изграждане на партньорски отношения с фирми в областта на дизайна, търговията, рекламата, издателства, производствени предприятия, музеи, галерии ще осигурят подходящи места за провеждане на практика. Споразуменията за учебна практика отразяват по най-добрия начин съдържанието на учебната програма, адаптирана към условията, предложени от работодателя.  
Информацията за дейностите и възможностите за финансиране по програмата ще бъде предоставяна на бакалаври, магистри и докторанти по различни информационни канали, а високото качество на мобилността ще бъде поддържано с помощта на Европейската системата за трансфер на кредити и оценки и чрез спазване на основните принципи на програмата.
Международната дейност на НХА
 
Ние сме Академия, която осъществява сътрудничество с  висши  образователни институции от Европа и света.
Академията има сключени  25 междуинституционални споразумения със страни от цял свят: Азербайджан, Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Египет, Йордания, Китай (2 споразумения), Корея Македония, Мексико (2 споразумения), Полша, Румъния, Русия, Сърбия (2 споразумения),  Турция (4 споразумения), Украйна (2 споразумения), Хърватия, Словения.
По институционалните договори за международно сътрудничество се осъществява обмен на студенти – бакалаври, магистри и докторанти, на предаватели, съвместно обучение и подготовка на магистърски дипломни защити, студентски/преподавателски изложби, обмен на информация за новости и тенденции в областта на изкуството и дизайна, за за участие в международни събития, конференции на които се обсъждат актуални теми, свързани с обучението - традиции, настояще и бъдеще на обучението по изкуства, учебни програми и добри практики, обмяна на експертно мнение, както и тенденции и насоки в съвременното развитие на изкуството. Обменът на студентски изложби е средство за оценка до каква степен студентите са овладели преподавания материал, а уъркшопите подпомагат студентите да овладеят нови умения и техники.
 
Включването на участници от страни извън ЕС предоставя нови и интересни възможности за нашите преподаватели и студенти да осъществят мобилности в трети страни. Академията ще положи усилия да насочи обмена на студенти и преподаватели по нашите международни споразумения за сътрудничество към програма Еразъм, като съблюдава стриктно критериите за качество, залегнали в двустранните споразумения и основните принципи на Европейската харта за висше образование. Академията има успешни участия в Еразъм IP съвместно със страни от ЕС и ще продължи да кандидатства по всеки европейски проект, който ще стимулира развитието на образователното й ниво.
 
НХА участва в многобройни международни академични и студентски проекти, на някои от които е инициатор и домакин:
– международни уъркшопи, изложби, студентски конкурси, годишни изложби на бакалаври и магистри, които се представят в чужбина (последната е представена в дом Витгенщейн, Виена, 2012 г.). Целта на тези изложби е да се привлече вниманието на европейските културни и образователни институции и широката публика към високите постижения на НХА в областта на обучението по изкуство;
- международни научни проекти като ежегодната „Лятна академия – Ахтопол – международен симпозиум по скулпура от дърво“ с участие на преподаватели и студенти от страни – членки на ЕС и страни извън ЕС и с подкрепата на общината на гр. Ахтопол. Готовите произведения -  скулптури, по проект на преподавателите и осъществени с участието на студентите, стават част от художествената галерия и музейна сбирка в творческата база на НХА в гр. Ахтопол, а резултатите се публикуват на CD, на уеб страницата на НХА и в годишното издание на НХА; 
- участия в международни биеналета и фестивали на изкуствата, чийто организатор и домакин е НХА като „Биенале на студентската рисунка“ и „Фестивал на дигиталните изкуства“ както и международният проект „Трансформ – студентска изложба и научна конференция по въпросите за обучение по изкуства и световни тенденции в развитието на визуалните изкуствата“, провеждан със съорганизацията на НХА, заедно с участието на 9 академии/университети за обучение по изкуства от Югоизточна Европа - Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения, Албания, Македония, Босна и Херцеговина. Замисълът на Трансформ е да бъде дългосрочен проект, който на ротационен принцип представя изложби и научни конференции във всяка от участващите държави. Със своите дейности той изгражда стабилна платформа за сътрудничество между институциите партньори, което го прави трайна и мултиплицираща ефекта си инициатива, която има важна роля за развитието на академичното образование и художествените процеси в Югоизточна Европа.
НХА е домакин на второто издание на проекта през 2011 г. Издаден е каталог, а научните доклади - публикувани в изданието за изобразително изкуство на НХА. Предстои провеждане на неговото 5-то издание в Загреб. 
Информационни материали за всички международни събития се публикувани на уеб страницата на НХА.
 
Основна цел на академията е да създаде професионални художници с изградена авторска позиция и поведение.  Характерът на преподаваните специалности в НХА се определя в значителна степен от динамиката на визуалните изкуства и непрестанната диференциация на техните форми и разновидности. През последните години системата на учебния процес е актуализирана с редица програмни и структурни изменения, в резултат на които на студентите се предлага изключително широк диапазон от висококвалификационни курсове на обучение, съобразени с изискванията на европейския творческия пазар на труда. Разнообразието в посоките на обучение се основава на съчетаването на основни, специални и общообразователни предмети, адекватни на спецификата и целите на всяка специалност с възможност за лични експерименти и решения. Комбинацията от традиция и иновативни методи в образователния процес е характерна за почти всички етапи от съществуването на нашата академия. 
 
Поставено е също така начало на модернизация на рамката на образованието и благодарение на европейска финансова подкрепа по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е изградена платформа за допълващо електронно дистанционно обучение като част от образователния процес в НХА, а с цел усъвършенстване на системите за управление  е  въведена Автоматизирана университетска информационна система.
В този контекст – академията ще продължи с усилията си да обогатява обучителните възможности чрез основния инструмент за модернизиране и интернационализиране на обучението - преподавателска и студентска мобилност като спазва критериите за качество и принципите на Хартата за висше образование Еразъм. Резултатите от преподавателска и студентска мобилност ще подпомогнат хармонизиране на обучението в бакалавърска и магистерска степен с другите подобни образователни институции в ЕС/страни извън ЕС, като позволят изграждане на double/multiple degree курсове, а на следващ етап – joint MA degrees между три или повече образователни институции с цел издаване на общи академично признати дипломи за магистри. Чрез създаване на партньорства с европейски предприятия, фирми, музеи и галерии ще насърчим творчеството, иновацията и предприемчивоста, както и ще увеличим степентта на прозрачност и съвместимост между висшето образование и високите професионални квалификации, придобити в европейски научни институти, дизайнерски фирми, предприятия и др. Усилия ще бъдат полагани за търсене на спонсори за финансиране на студентски и академични проекти 
Очавани резултати са да повишим атрактивността на образованието и да увеличим броя на висококвалифицирани дипломирани бакалаври и магистри, които да намерят успешна реализация на своите компетентност и умения на европейския пазар на труда.
Академията е ангажирана да заздрави стандартите си за високо качество в цялата си дейност. По този начин, като институция,  ще допринесем за развитие на знанието, на по-добри възможности за работа и по-голямата социална кохизия в обединенa Eвропa.
 
 
СТУДЕНТСКА ХАРТА „ЕРАЗЪМ+“
 
В тази Студентска харта са записани Вашите права и задължения по време на мобилността по програма „Еразъм+“. Хартата Ви информира за това, което можете да очаквате от Вашата изпращаща и приемаща институция при всяка стъпка от мобилността Ви.
• Висшите училища, участващи в Програма „Еразъм+”, получават Еразъм Харта за Висше образование от Европейската комисия, с която се ангажират да подкрепят,  улесняват и признават Вашата мобилност.
• От Ваша страна, Вие се ангажирате да спазвате правилата и задълженията по споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ по Програма „Еразъм+”, което сте подписали с изпращащата институция.

 

Страници