Програма Еразъм+

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА НХА ПО „ЕРАЗЪМ+“
 
Национална художествена академия ще фокусира усилията си върху разширяване обхвата и качеството на международната си дейност, в съответствие с европейските изискванията за изграждане на модерно общоевропейско пространство на висшето образовaние.
Академията осъществява  международни дейности въз основа на предварително скючени споразумения. Интер-институционалните двустранни споразумения се сключват с потенциален партньор при сходство на академичния профил, в областта на изкуство и дизайн, между факултетите и департаментите, съвместимост на учебните програми и планове, при високо качество на образованието и материалната база. При избор на партньори се взимат предвид приноса на висшите учебни институции за развитие на изкуството и дизайна, иновации в методите на преподаване, съдържание на учебните програми, културното разнообразие и национални традиции в областта на изобразителните изкуства, общите историчеки корени и сходствата и различията в културното развитие. Спазване на принципа за географски баланс.
На този етап академията е изпълнила всички предписания на Декларацията от Болоня.
 
НХА има двустранни споразумение по програма Еразъм+ със страни от Северна, Централна и Южна Европа – Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Естония, Испания, Италия, Ирландия, Кипър, Литва, Латвия, Полша, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Хърватия, Холандия, Португалия, Норвегия, Словакия, както и със страни от балканския регион – Гърция, Румъния, Сърбия и Турция.  
 
Наша цел е дългогодишните, изградени на взаимно познаване и доверие патньорски отношения да намерят израз в увеличение на качеството и обема на студентска и преподавателска мобилност; повишение на професионалните, интеркултурните и социалните умения на нашите студенти и преподаватели; адекватно използване на създадените съвместно условия за взаимно обогатяване и иновация на учебния процес и осъвременяване на учебни програми, съобразени с изискванията на европейския пазар на труд в областта на изкуството. В тази наша дейност ще използваме основния инструмент за понататъшно развитие на Общото Европейско пространство на висшето образование – студентската и преподавателската мобилност.  Преподавателите на НХА ще бъдат насърчени за участие в мобилност, която допринася за опознаване на образователните възможности, води до задълбочаване на партньорството между институциите; става двигател за изграждане на съвместни магистърски курсове; превръща се в стимул за студентска мобилност и в двете посоки. НХА ще положи специални усилия за стимулиране на магистърска мобилност, което ще допринесе за успешно изграждане на съвместни магистърски курсове с партньорски висши учебни институции.
Изграждане на партньорски отношения с фирми в областта на дизайна, търговията, рекламата, издателства, производствени предприятия, музеи, галерии ще осигурят подходящи места за провеждане на практика. Споразуменията за учебна практика отразяват по най-добрия начин съдържанието на учебната програма, адаптирана към условията, предложени от работодателя.  
Информацията за дейностите и възможностите за финансиране по програмата ще бъде предоставяна на бакалаври, магистри и докторанти по различни информационни канали, а високото качество на мобилността ще бъде поддържано с помощта на Европейската системата за трансфер на кредити и оценки и чрез спазване на основните принципи на програмата.
 
Международната дейност на НХА
Ние сме Академия, която осъществява сътрудничество с висши образователни институции от Европа и света.
Академията има сключени междуинституционални споразумения със страни от цял свят: Армения, Грузия, Израел, Казахстан, Китай, Мексико, Русия, Тайланд, Узбекистан, Черна гора, Южна Корея и др.
По институционалните договори за международно сътрудничество се осъществява обмен на студенти – бакалаври, магистри и докторанти, на предаватели, съвместно обучение и подготовка на магистърски дипломни защити, студентски/преподавателски изложби, обмен на информация за новости и тенденции в областта на изкуството и дизайна, за участие в международни събития, конференции на които се обсъждат актуални теми, свързани с обучението - традиции, настояще и бъдеще на обучението по изкуства, учебни програми и добри практики, обмяна на експертно мнение, както и тенденции и насоки в съвременното развитие на изкуството. Обменът на студентски изложби е средство за оценка до каква степен студентите са овладели преподавания материал, а уъркшопите подпомагат студентите да овладеят нови умения и техники.
 
Включването на участници от страни извън ЕС предоставя нови и интересни възможности за нашите преподаватели и студенти да осъществят мобилности в трети страни. Академията ще положи усилия да насочи обмена на студенти и преподаватели по нашите международни споразумения за сътрудничество към програма Еразъм, като съблюдава стриктно критериите за качество, залегнали в двустранните споразумения и основните принципи на Европейската харта за висше образование. Академията има успешни участия в Еразъм съвместно със страни от ЕС и ще продължи да кандидатства по всеки европейски проект, който ще стимулира развитието на образователното й ниво.
 
НХА участва в многобройни международни академични и студентски проекти, на някои от които е инициатор и домакин:
– международни уъркшопи, изложби, студентски конкурси, годишни изложби на бакалаври и магистри, които се представят в чужбина. Целта на тези изложби е да се привлече вниманието на европейските културни и образователни институции и широката публика към високите постижения на НХА в областта на обучението по изкуство;
- международни проекти като ежегодната „Лятна академия – Ахтопол – международен симпозиум по скулпура от дърво“ с участие на преподаватели и студенти от страни – членки на ЕС и страни извън ЕС и с подкрепата на общината на гр. Ахтопол. Готовите произведения -  скулптури, по проект на преподавателите и осъществени с участието на студентите, стават част от художествената галерия и музейна сбирка в творческата база на НХА в гр. Ахтопол, а резултатите се публикуват на CD, на уеб страницата на НХА и в годишното издание на НХА; 
- участия в международни биеналета и фестивали на изкуствата, чийто организатор и домакин е НХА като „Биенале на студентската рисунка“ и „Фестивал на дигиталните изкуства“ както и международният проект „Трансформ – студентска изложба и научна конференция по въпросите за обучение по изкуства и световни тенденции в развитието на визуалните изкуствата“, провеждан със съорганизацията на НХА, заедно с участието на 9 академии/университети за обучение по изкуства от Югоизточна Европа - Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения, Албания, Македония, Босна и Херцеговина. Замисълът на Трансформ е да бъде дългосрочен проект, който на ротационен принцип представя изложби и научни конференции във всяка от участващите държави. Със своите дейности той изгражда стабилна платформа за сътрудничество между институциите партньори, което го прави трайна и мултиплицираща ефекта си инициатива, която има важна роля за развитието на академичното образование и художествените процеси в Югоизточна Европа.
НХА е домакин на второто издание на проекта през 2011 г. Издаден е каталог, а научните доклади - публикувани в изданието за изобразително изкуство на НХА. 
Информационни материали за всички международни събития се публикувани на уеб страницата на НХА.
 
Основна цел на академията е да създаде професионални художници с изградена авторска позиция и поведение.  Характерът на преподаваните специалности в НХА се определя в значителна степен от динамиката на визуалните изкуства и непрестанната диференциация на техните форми и разновидности. През последните години системата на учебния процес е актуализирана с редица програмни и структурни изменения, в резултат на които на студентите се предлага изключително широк диапазон от висококвалификационни курсове на обучение, съобразени с изискванията на европейския творческия пазар на труда. Разнообразието в посоките на обучение се основава на съчетаването на основни, специални и общообразователни предмети, адекватни на спецификата и целите на всяка специалност с възможност за лични експерименти и решения. Комбинацията от традиция и иновативни методи в образователния процес е характерна за почти всички етапи от съществуването на нашата академия. 
 
Поставено е също така начало на модернизация на рамката на образованието и благодарение на европейска финансова подкрепа по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е изградена платформа за допълващо електронно дистанционно обучение като част от образователния процес в НХА, а с цел усъвършенстване на системите за управление е въведена Автоматизирана университетска информационна система.
В този контекст – академията ще продължи с усилията си да обогатява обучителните възможности чрез основния инструмент за модернизиране и интернационализиране на обучението - преподавателска и студентска мобилност като спазва критериите за качество и принципите на Хартата за висше образование Еразъм. Резултатите от преподавателска и студентска мобилност ще подпомогнат хармонизиране на обучението в бакалавърска и магистърска степен с другите подобни образователни институции в ЕС/страни извън ЕС, като позволят изграждане на double/multiple degree курсове, а на следващ етап – joint MA degrees между три или повече образователни институции с цел издаване на общи академично признати дипломи за магистри. Чрез създаване на партньорства с европейски предприятия, фирми, музеи и галерии ще насърчим творчеството, иновацията и предприемчивоста, както и ще увеличим степентта на прозрачност и съвместимост между висшето образование и високите професионални квалификации, придобити в европейски научни институти, дизайнерски фирми, предприятия и др. Усилия ще бъдат полагани за търсене на спонсори за финансиране на студентски и академични проекти.
Очавани резултати са да повишим атрактивността на образованието и да увеличим броя на висококвалифицирани дипломирани бакалаври и магистри, които да намерят успешна реализация на своите компетентност и умения на европейския пазар на труда.
Академията е ангажирана да заздрави стандартите си за високо качество в цялата си дейност. По този начин, като институция,  ще допринесем за развитие на знанието, на по-добри възможности за работа и по-голямата социална кохeзия в обединенa Eвропa.
 
 
„ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2027“ НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
 
Хартата за висше образование „Еразъм“ регламентира пълноценно начините и условията за осъществяване на мобилностите, които реализира НХА - студентска мобилност за обучение или практика, преподавателска или мобилност на персонал с цел обучение. Висшите училища, участващи в програма „Еразъм+”, се награждават с Еразъм Харта за Висше образование от Европейската комисия.
Всички участници в мобилност в НХА се ангажират да спазват изискванията по програма "Еразъм+" и разпоредбите на Харта Еразъм.
 
 
 
„ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014-2020“ НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
Харта на НХА за осъществяване на мобилности по програма "Еразъм+" за предходен програмен период.
 

Галерия

Страници