Контакти

РЕКТОРАТ НА НХА
ул. „Шипка“ № 1, 1000 София
 
Ректор
проф. Николай Драчев
тел. (02) 9881701; rector@nha.bg
 
Началник на кабинета на Ректора
Антоанета Маркова, I етаж
тел. (02) 9881701; факс (02) 9878064; a.markova@nha.bg
 
Заместник-ректори:
тел: (02) 9892740
доц. д-р Бойка Доневска – Зам.-ректор по учебната дейност, акредитацията и развитието на академичния състав – b.donevska@nha.bg
проф. д-р Бисерка Пенкова – зам.-ректор по научната и художествено-творческата дейност – b.penkova@nha.bg
доц. Даниела Яннкова – Зам.-ректор по административната и стопаска дейност – d.iankova@nha.bg
 
Учебно-методичен отдел
началник отдел Свилена Челебийска–Матеева, I етаж
тел. (02) 9881702; s.mateeva@nha.bg
 
Финансово-счетоводен отдел
и. д. гл. счетоводител Димитринка Рафаилова, III етаж
тел. (02) 9878149; fdnha@nha.bg, d_rafailova@nha.bg
 
​Каса
касиер-счетоводител Елизабета Антова, III етаж
тел. (02) 4260452; 0885868255; e.antova@nha.bg
 
Финансов контрольор
Даниела Алексова, III етаж
тел.(02) 4264252; 0886949413; d.aleksova@nha.bg
 
Международен отдел / Еразъм
ръководител проф. Митко Динев, II етаж
тел/факс (02) 9873328; art_academy@nha.bg
 
Стопански отдел
ръководител инж. Борислав Станков, III етаж,
тел. (02) 9878150; b.stankov@nha.bg
 
Изложбена дейност
ръководител проф. д-р Маня Вапцарова, I етаж
тел. (02) 9892740; 
m.vapcarova@nha.bg
 
Рекламно-информационна дейност
ръководител – Антон Иванов, ет. II
a.ivanov@nha.bg
 
Гл. експерт стипендии и общежития
Мария Ландова, I етаж (север)
тел. 0888148715, (02) 9880765; m.landova@nha.bg
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
Декан проф. Светозар Бенчев 
Инспектори:
Златка Боджова и Радослава Георгиева
ул. „Шипка“ № 1, София 1000, I етаж
тел. (02) 9885900; ffinearts@nha.bg

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
Декан доц. Мирослав Богданов
Инспектори:
Елия Караиванова  и Тони Рафаилова
бул. „Цариградско шосе“ №73, София 1113, II етаж
тел. (02) 8702106; (02) 4260731; fappliedarts@nha.bg 
 
Контролен съвет
председател доц. Николай Цачев – n.cachev@nha.bg
секретар Златка Бождова – z.bodjova@nha.bg
 
Връзки с обществеността
Диди Спасова, I етаж
тел. (02) 4230150; 0882515114; d.spasova@nha.bg