Контакти

РЕКТОРАТ НА НХА
ул. „Шипка“ № 1, 1000 София
 
Ректор
проф. Николай Драчев
тел. (02) 988 17 01; rector@nha.bg
 
Началник на кабинета на Ректора
Антоанета Маркова, I етаж
тел. (02) 988 17 01; факс (02) 987 80 64; a.markova@nha.bg
 
Заместник-ректори:
тел: (02) 989 27 40
проф. Виктор Паунов – Зам.-ректор по учебната дейност, акредитацията и развитието на академичния състав – v2paunov@gmail.com
проф. д-р Бисерка Пенкова – зам.-ректор по научната и художествено-творческата дейност – b.penkova@nha.bg
доц. Даниела Яннкова – Зам.-ректор по административната и стопаска дейност – d.iankova@nha.bg
 
Учебно-методичен отдел
началник отдел Свилена Челебийска–Матеева, I етаж
тел. (02) 988 17 02; s.mateeva@nha.bg
 
Финансово-счетоводен отдел
и. д. гл. счетоводител Димитринка Рафаилова, III етаж
тел. (02) 987 81 49; fdnha@nha.bg, d_rafailova@nha.bg 
 
Финансов контрольор
Даниела Алексова, III етаж
тел.(02) 426 4252; 0885 104 955; d.aleksova@nha.bg
 
Международен отдел / Еразъм
ръководител проф. Митко Динев, II етаж
тел/факс (02) 987 33 28; art_academy@nha.bg
 
Административен отдел
ръководител инж. Владимир Караиванов, III етаж
тел. (02) 426 0452; 0888 344 278; vlkaraivanov@nha.bg
 
Стопански отдел
ръководител инж. Борислав Станков, III етаж,
тел. (02) 987 81 50; b.stankov@nha.bg
 
Изложбена дейност
ръководител доц. д-р. Бойка Доневска, I етаж
тел. (02) 989 27 40; b.donevska@nha.bg
 
Рекламно-информационна дейност
ръководител гл. ас. д-р Ненко Атанасов, I етаж

nenko.atanasov@nha.bg
 
Гл. експерт стипендии и общежития
Мария Ландова, I етаж (север)
тел. 088 814 8715, (02) 988 07 65; m.landova@nha.bg
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
Декан проф. Светозар Бенчев 
Инспектори:
Златка Боджова и Радослава Георгиева
ул. „Шипка“ № 1, София 1000, I етаж
тел. (02) 988 59 00; ffinearts@nha.bg

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
Декан доц. Мирослав Богданов
Инспектори:
Тони Рафаилова и Елия Караиванова
бул. „Цариградско шосе“ №73, София 1113, II етаж
тел. (02) 870 21 06; (02) 426 07 31; 0885 861 776; fappliedarts@nha.bg 
 
Контролен съвет
председател доц. Николай Цачев – n.cachev@nha.bg
секретар Златка Бождова – z.bodjova@nha.bg
 
Връзки с обществеността
Диди Спасова, I етаж
тел. (02) 4230150; 0882 51 51 14; d.spasova@nha.bg