Доставка и инсталация на компютърно оборудване по проект •Усъвършенстване на системите за управление в НХА, чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система•

Краен срок: 2013.04.01

Публична покана с предмет на дейност „Доставка и инсталация на компютърно оборудване“ във връзка с „Усъвършенстване на системите за управление в Националната художествена академия, чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система“ по Договор BG051PO001-3.1.08-0025 – Проект „Усъвършенстване на системите за управление в Националната художествена академия, чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система“ – АОП № 9013863 от 01.04.2013 г.
1. Техническо задание
2. Приложения
3. Заповед № 0077-О/28.03.2013