Доставка и инсталация на компютърно оборудване проект •Въвеждане на дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образовани, осъществявано от НХА•

Краен срок: 2012.12.10

Публична покана с предмет на дейност „Доставка и инсталация на компютърно оборудване“ по Договор BG051PO001-4.3.04-0046 – Проект „Въвеждане на дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образовани, осъществявано от Национална художествена академия“ – АОП № 9010010 от 10.12.2012 г.
1. Техническо задание
2. Приложения
3. Заповед № 0386-О/30.11.2012 (извлечение)