Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност •доцент• (Живопис)

Краен срок: 2013.09.30

Конкурс за заеманe на академична длъжност „доцент“ по професионалното направление 8.2 Изобразителни изкуства и по научната специалност 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис), обявен в ДВ, бр.8 от 29.01.2013 г.
 
Кандидат: гл. ас. д-р Кирил Божков
 
Материали:
Анотация
Рецензии:
Проф. Тома Върбанов
Проф. д-р Стефан Алтъков
Становища:
Проф. Божидар Бояджиев
Проф. Ивайло Мирчев
Проф. Бисера Вълева
Доц. Цветан Колев
Доц. д-р Здравка Василева
 
Публикувано на 23 юли 2013