Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност •доцент• (Комбинаторика, цветознание и композиция)

Краен срок: 2013.09.30

Конкурс за заеманe на академична длъжност „доцент“ по професионалното направление 8.2 Изобразителни изкуства и  по научната специалност 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (Комбинаторика, цветознание и композиция), обявен в ДВ, бр. 21 от 01.03.2013.
 
Кандидат: ст. преп. д-р Величка Минкова
 
Материали:
Резюме
Рецензии:
Проф. Георги Гиков
Проф. Румен Райчев
Становища:
Проф. д.изк. Свилен Стефанов
Проф. Серафим Серафимов
Доц. д-р Милена Николова
Доц. д.р Живка Бушева
Доц. д-р Андреана Ефтимова
 
Публикувано на 26 юли 2013