Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност • доцент • (Ново българско изкуство/1878-1960/)

Краен срок: 2016.06.05

Конкурс за заеманe на академична длъжност ”доцент” по професионалното направление 8.2 Изобразително изкуство и  по научната специалност 05.08.04  Изкуствознание и изобразителни изкуства /“Ново българско изкуство/1878-1960/“, обявен в ДВ,  бр.51 от 24. 10. 2015 г.

Кандидати: ст.преп. д-р Бойка Доневска, д-р Юлиян Райчев

Материали:

Резюме- ст.преп. д-р Бойка Доневска

Резюме- д-р Юлиян Райчев

Рецензии:

Проф. д.изк. Чавдар Попов

Проф. д-р Красимира Коева

Становища:

Проф. д.изк.Свилен Стефанов

Проф.. д-р Бисера Вълева

Проф. д-р Антоанета Анчева

Проф. д-р Марин Добрев

Доц. д-р Бисерка Пенкова

 

Публикувано на 05 май 2016