Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност •професор• ( Българско средновековно изкуство)

Краен срок: 2016.06.04

 Конкурс за заеманe на академична длъжност ”професор” по професионалното направление 8.2 Изобразително изкуство и  по научната специалност  05.08.04  Изкуствознание и изобразителни изкуства /“Българско средновековно изкуство“/, обявен в ДВ, бр.77 от 06.10.2015 г.
 Кандидат: доц. д-р Бисерка Пенкова
 
 Материали:
 Резюме
 
 Рецензии:
  Чл кор.,проф., д. изк. Елка Бакалова
  Чл кор.,проф., д. изк. Иванка Гергова
  Доц. Младост Вълкова
 
 Становища:
  Проф. д.изк. Чавдар Попов
  Проф. Николай Драчев
  Проф. Григори Григоров
  Доц. Стефан Тъпанов
 
  Публикувано на 04 май 2016