Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност •професор• (Принципи на визуалната композиция)

Краен срок: 2013.09.30

Конкурс за заеманe на академична длъжност „професор“ по професионалното направление 8.2 Изобразителни изкуства и по научната специалност 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (принципи на визуалната композиция), обявен в ДВ, бр. 8 от 29.01.2013 и поправка в бр. 21 от 1. 03. 2013.
 
Кандидат: доц. д-р Боян Добрев
 
Материали:
Резюме
Рецензии:
Проф. д. н. Мария Попова
Проф. д. изк. Чавдар Попов
Проф. д. изк. Свилен Стефанов
Становища:
Проф. Илия Илиев
Проф. д. изк. Петер Цанев
Проф. д. ф. н Иван Касабов
Проф. Ружко Челебиев
 
Публикувано на 08 август 2013