Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност •професор• (Сюжетни игри и принадлежности)

Краен срок: 2013.06.27

Конкурс за заеманe на академична длъжност „професор“ по професионалното направление 8.2 Изобразителни изкуства и по научната специалност 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (Сюжетни игри и принадлежности), обявен в ДВ, бр.8 от 29.01.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Магдалена Лазарова
 
Материали:
Резюме
Рецензии:
Проф. Георги Гиков
Проф. д-р Весела Гюрова
Проф. Спас Доневски
Становища:
Проф. Стоян Домусчиев
Доц. д-р Милена Николова
Доц. Арсен Минков
Доц. Теодора Механдова
 
Публикувано на 27 май 2013