Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ (История на дигиталните изкуства, видеоарт, видеомонтаж, интерактивен пърформанс и инсталация)

Краен срок: 2016.06.20

Конкурс за заеманe на академична длъжност ДОЦЕНТ по професионалното направление 8.2 Изобразителни изкуства и  по научната специалност 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (История на дигиталните изкуства, видеоарт, видеомонтаж, интерактивен пърформанс и инсталация), обявен в ДВ, бр.91 от 24.11.2015 г.
 
Кандидати: гл. ас. д-р Венелин Шурелов и д-р Красимир Терзиев
 
Материали:
Анотация на гл.ас. д-р Венелин Шурелов
Анотация на д-р Красимир Терзиев
 
Рецензии:
Проф. д.изк. Свилен Стефанов
Доц. д-р Борис Сергинов
 
Становища:
Проф. д-изк. Петер Цанев
Проф. д-р Орлин Дворянов
Проф. Георги Янков
Проф. Божидар Бояджиев
Доц. Весела Статкова
 
Публикувано на 20 май 2016 година