Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ („Скулптура“ и „Композиция“)

Краен срок: 2017.01.16

Конкурс за заеманe на академична длъжност ”ДОЦЕНТ” по професионалното направление 8.2 Изобразителни изкуства и  по научната специалност 05.08.04  Изкуствознание и изобразителни изкуства /“Скулптура“ и „Композиция“/, обявен в ДВ, бр.43 от 07. 06. 2016 г.

Кандидат: преп. д-р Валентин Господинов

Материали:

Резюме

Рецензии:

Проф. Иван Праматаров

Доц. Цветослав Христов

Становища:

Проф. Ангел Станев

Проф. Емил Попов

Проф. Емил Мирчев

Проф. Стефан Лютаков

Проф. Христо Харалампиев

 

Публикувано на 14.12.2016 г.