Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

Краен срок: 2013.09.05

Заповед № 0221-О/02.09.2013  на Ректора на НХА относно определяне на наемател на обект публична държавна собственост, управлявана от НХА.
 
Националната художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ № 1, тел.: 02/9878150, на основание чл.16, ал.2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл.13, ал.5 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – представляваща част от сграда –  помещение с площ от 105 кв. м. от сутерена и терен – градина към него с площ от 150 кв. м., находящи се в гр. София, южната сграда на  НХА, ул. „Шипка“ № 1.     
Предназначение на имота – кафене.
Срок на наемното отношение – 3 (три) години, целогодишно.
Начална тръжна наемна цена: 1 530,00 лв. (хиляда петстотин и тридесет лв.) без ДДС, представляваща едномесечна наемна вноска.
Съгласно ЗДДС върху договорената месечна цена се начислява ДДС.
Начин на плащане по банков път по сметка на НХА:
IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD
Банка: БНБ
Наемът се заплаща авансово до десето число на текущия месец.
Изисквания към кандидата: Българско физическо или юридическо лице .
Търгът ще се проведе на 02.09.2013 г. от 08:30 часа в сградата на НХА, ул. „Шипка“ № 1, гр. София.
Тръжната документация (100 лв. с ДДС) се заплаща в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD; Банка: БНБ – и се получава в касата на  НХА, ул. „Шипка“ № 1, гр. София, до 29.08.2013 г., всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа.
Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа до 29.08.2013 г., след закупуване на тръжна документация, и след предварително съгласуване на времето с упълномощено лице от НХА г-н инж. Борислав Станков – РСОтелефон за контакти: 02/988 81 50; 0882 126 677
Депозит за участие – 150,00 (сто и петдесет) лева платими по банков път – по сметка на НХА: IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01; BIC: BNBGBGSD; Банка: БНБ.
Сключилият договор за наем внася депозит за изпълнение на договора в размер на два месечни наема, който се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
Консумативните разходи (електроенергия, вода, отопление, телефони и др.) са за сметка на наемателя. За целта наемателят следва да постави, за своя сметка, контролни електромер и водомер на входните линии на наетия обект в петдневен срок от сключване на договор за наем.
Заплащане на такса смет за наетия обект – пропорционално на наетата площ.
Заплащане на топлоенергия – пропорционално на наетия обем.
Всички разрешителни, необходими за нормалната експлоатация на наетия обект се осигуряват от наемателя, за негова сметка.
Предложения се подават и приемат всеки работен ден до 30.08.2013 г. от 10:00 до 16:00 часа в деловодството на НХА, ул. „Шипка“ № 1, гр. София, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
Търгът ще се проведе на 02.09.2013 г. от 09:00 часа в административната сграда на НХА, ул. „Шипка“ № 1, партер.