Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, по 8 /осем/ обособени позиции за части от имоти – държавна собственост

Краен срок: 2021.10.15

О Б Я В А
за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот –държавна собственост.
 
Национална художествена академия/НХА/, на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № 0237-О/27.09.2021г. на Ректора на НХА.
 
ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, по 8 /осем/ обособени позиции за части от имоти - държавна собственост, предоставени за ползване и управление на НХА, находящи се в гр. София, бул.,,Княз Ал. Дондуков“ № 56., г. София. Точното нахождение на обособените позиции и дейността за извършването на която се отдават съответните части от недвижимия имот са посочени конкретно в Тръжната документация.
 
Тръжната документация е безплатна и може да бъде изтеглена от интернет страницата на НХА– www.nha.bg. или може да бъде закупена от Деловодството на НХА срещу такса от 60 лева, като таксата се внася по сметката на НХА IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ или в касата на НХА – София, ул.”Шипка” № 1.
Срок на наемното правоотношение – две години.
 
Начална месечна наемна цена, определена съгласно чл. 41, ал. 2 от ППЗДС. В Тръжната документация е посочена началната месечна цена по съответните обособени позиции.
Всеки кандидат има право да кандидатства за една, за няколко или за всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно.
За всяка една обособена позиция кандидатите представят отделно заявление и документи за участие.
 
Депозит за участие в търга – Парична вноска – 30 лв. /тридесет лева/ за съответната обособена позиция, платим най- късно до изтичане на срока за подаване на заявленията по следната банкова сметка на НХА IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ.
 
Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 08,30 часа на 30.09.2021г. до 16,00 часа на 15.10.2021г., в сградата на НХА, находяща се в гр. София, ул. „Шипка“ №1, първи етаж- Деловодство.
 
Оглед на площите се извършва всеки работен ден след предварително записване на тел. тел. 0882 126 677, лице за контакт - инж. Борислав Станков.
Търгът ще се проведе на 18.10.2021г. год. от 14,00 часа в сградата на НХА, в гр. София, ул. „Шипка“ №1, първи етаж, зала на Академичния съвет.
 

Файлове за изтегляне