Решение за обявяване на изпълнител за обществена поръчка АОП № 527306 /01.03.2013

Краен срок: 2013.05.22

Решение на Ректора на НХА №00112-О/08.05.2013г. за обявяване ня изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Глава V от ЗОП с предмет: „Доставка, адаптиране и внедряване на специализирана  платформа и три броя магнитен флипчарт за електронно дистанционно обучение по проект BG051PO001–4.3.04–0046 „Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия“, по две обособени позиции
Обособена позиция №1: „Доставка на специализирана софтуерна платформа и три броя магнитен флипчарт за електронно дистанционно обучение“
Обособена позиция №2: „Адаптация и внедряване на софтуерна система за електронна форма за дистанционно обучени“