Трети търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Краен срок: 2019.05.28

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ
 
ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА НА НХА № 0094-О/05.06.2019
 
 
 
 
Н А Ц И О Н А Л Н А      Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А      А К А Д Е М И Я
Гр. София, ул. „Шипка” №1
 
О  Б  Я  В  А
 
Националната художествена академия, гр. София, ул. ”Шипка” №1, тел.: 02/9878150, на основание чл.16, ал.2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл.13, ал.5 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се: 
гр. София, ул. ”Шипка” №1, представляващ част от сграда - помещение с площ от 105 кв.м. от сутерена и терен – градина към него с площ от 150 кв.м., 
Предназначение на обекта – кафене и център за културни прояви;
Срок на наемното отношение – 5 (пет) години, целогодишно.
 
Начална тръжна наемна цена: 3000 лв. (три хиляди лв.) без ДДС, представляваща едномесечна наемна вноска.
Съгласно ЗДДС върху договорената месечна цена се начислява ДДС.
 
Начин на плащане по банков път по сметка на НХА:
IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD
Банка: БНБ
Наемът се заплаща авансово до десето число на текущия месец. 
 
Изисквания към кандидата: физическо или юридическо лице .
Търгът ще се проведе на 30.05.2019 г. от 10.00 часа в сградата на НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София.
Тръжната документация (100 лв. с ДДС) се заплаща в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD; Банка: БНБ – и се получава в касата на  НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София, до 28.05.2019 г., всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.
Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа до 23.05.2019 г., след закупуване на тръжна документация, и след предварително съгласуване на времето с упълномощено лице от НХА  г-н  инж. Борислав Станков – РСО , телефон за контакти: 02/988 81 50; 0882 126 677
Депозит за участие – 300.00 (триста) лева платими по банков път – по сметка на НХА: IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01; BIC: BNBGBGSD; Банка: БНБ.
 
Сключилият договор за наем внася депозит за изпълнение на договора в размер на два месечни наема, който се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
Консумативните разходи (електроенергия, вода, отопление, телефони и др.) са за сметка на наемателя. За целта наемателят следва да постави, за своя сметка, контролни електромер и водомер на входните линии на наетия обект в петдневен срок от сключване на договор за наем.
Заплащане на такса смет за наетия обект – пропорционално на наетата площ.
Заплащане на топлоенергия – пропорционално на наетия обем.
Всички разрешителни, необходими за нормалната експлоатация на наетия обект се осигуряват от наемателя, за негова сметка.
Предложения се подават и приемат всеки работен ден до 29.05.2019 г. от 10.00 до 16.00 часа в деловодството на НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.