Търг с тайно наддаване за един брой лек автомобил „Опел Виваро“

Краен срок: 2021.06.21

 Националната художествена академия, гр. София, ул. ”Шипка” №1, тел.: 02/9878150, на основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС и чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. и Заповед № 0133 - О / 18.05.2021 г. на ректора на НХА -София, ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за един брой лек автомобил „Опел Виваро“, собственост на Национална художествена академия (НХА), както следва:
 
1 (един) брой употребяван лек автомобил, с марка „Опел Виваро“, “, рег. № СА 8117МХ, идентификационен номер на превозното средство W0LJ7BUBC8Y726699, номер на двигател M9R784C000501, цвят сив, техническо състояние - неизправен/повреден двигател;
Срок за приемане на оферти:
1. Офертите за участие в търга се приемат от от 21.05.2021 г. до 21.06.2021 г., всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на НХА на ул. „Шипка“№ 1, гр. София.
2. Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на НХА – nha.bg или може да бъде закупена от деловодството на НХА срещу такса от 30 лв., като таксата се внася по сметка на НХА IBAN:BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD или в касата  на ул. Шипка №1.
3. Начална тръжна цена - 2200(две хиляди и двеста) лева без ДДС, или 2640(две хиляди шестстотин и четиридесет) с ДДС.
4. Депозит за участие в търга:
 За участие в търга се заплаща депозит в размер 220 (двеста и двадесет) лева без ДДС, 
по банковата сметка на НХА IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ. 
5. Начин на плащане:
Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок не по-късно от 3 (три) работни дни след обявяване на резултатите. Всички разходи по прехвърляне на собствеността на автомобила са за сметка на купувача. 
тръжната цена се плаща по банковата сметка на НХА IBAN:BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD
6. Оглед на лекия автомобил - до 16.00 часа на 18.06.2021 г., на адрес бул.”Княз Ал. Дондуков” № 56, след предварително записване при Христо Стоилов, тел 0882515141.
7. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на НХА, София, ул.”Шипка” №1, партер от 21.05.2021 г. до 21.06.2021 г., всеки работен ден от 09.00 ч.до 16.00 ч..
8. Време и място на провеждане на търга: 
- 22.06.2021 г. от 10.00 часа в сградата на НХА, София, ул. „Шипка“ № 1, партер. 
 
 

Файлове за изтегляне