Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

Краен срок: 2015.07.10

ОБЯВА
Националната художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, тел.: 02/9878150, на основание чл. 16, ал. 2 , чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл. 13, ал.5 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за стопанисване на НХА с Акт № 07614 / 07.10.2010 г. на МРРБ Област  София град, представляваща калкан на северната сграда на НХА с площ от 60 кв. м, находяща се в гр. София, на ъгъла на ул. „Оборище“ и бул. „В. Левски“ с лице към бул. „В. Левски“.
Предназначение на имота – за временен рекламен обект..
Срок на наемното отношение – 5 (пет) години, целогодишно.
Начална тръжна наемна цена: 15,50 лв. 1 м2 (петнадесет лева и петдесет ст.) без ДДС, представляваща едномесечна наемна вноска.
Съгласно ЗДДС върху договорената месечна цена се начислява ДДС.
Начин на плащане – в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА:
IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD
Банка: БНБ
Наемът се заплаща авансово до десето число на текущия месец.
Изисквания към кандидата: Българско физическо или юридическо лице .
Търгът ще се проведе на 14.07.2015 г. от 10:00 часа в сградата на НХА, ул. „Шипка“ №1, гр. София.
Тръжната документация (50 лв. без ДДС) се заплаща в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD; Банка: БНБ – и се получава в деловодството на  НХА, ул. „Шипка“ №1, гр. София, до 10.07.2015 г., всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа.
Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, след закупуване на тръжна документация, и след предварително съгласуване на времето с упълномощено лице от НХА  г-н инж. Борислав Станков, телефон за контакти: 02 / 987 81 50.
Депозит за участие – 100 лв. (сто лева) платими по банков път – по сметка на НХА: IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01; BIC: BNBGBGSD; Банка: БНБ.
Сключилият договор за наем внася депозит в размер на два месечни наема, който се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
Всички разходи свързани с обикновеното ползване на наетия обект са за сметка на наемателя.
Всички разрешителни, необходими за нормалната експлоатация на наетия обект се осигуряват от наемателя, за негова сметка.
Предложения се подават и приемат всеки работен ден до 10.07.2015 г. от 10:00 до 17:00 часа в деловодството на НХА, ул. „Шипка“ №1, гр. София, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.