Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот /кафене

Краен срок: 2015.10.16

На основание заповед №0229-О/16.10.2015 г. процедурата за провеждане на търга се прекратява.
 
ОБЯВА
Националната художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, тел.: 02/9878150, на основание чл. 16, ал.2 , чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.5 и Глава трета и пета от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл.46 предложение първо и чл. 41 ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от сграда – публична държавна собственост, намиращи се в административни сгради на Национална художествена академия, както следва:
 
1.1. Кафене на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 100 – самостоятелно помещение, находящо се на на първия етаж в сградата, площ 60 кв. м
Имота е със статут на публична държавна собственост.
Срок на наемното отношение – 3 (три) години, целогодишно.
Начална тръжна месечна наемна цена:
 
1. Обекта по т. 1.1, определена съгласно чл. 41 ал. 2, във връзка с чл. 41 ал. 1 от ППЗДС е 450,00 (четиристотин и петдесет) лв. без ДДС и 540,00 лв. (петстотин и четиридесет) с ДДС.
Съгласно ЗДДС върху договорената месечна цена се начислява ДДС.
Начин на плащане – по банков път по сметка на НХА:
IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD
Банка: БНБ
Наемът се заплаща авансово до десето число на текущия месец.
Изисквания към кандидата: Българско физическо или юридическо лице .
Търгът ще се проведе 02.11.2015 г. от 10:00 часа в сградата на НХА, ул. „Шипка“ №1, гр. София.
Тръжната документация (60 лв. с ДДС) се заплаща в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD; Банка: БНБ – и се получава в деловодството на  НХА, ул. „Шипка“ №1, гр. София, до 16:00 часа на 28.10.2015 г.
Оглед на обекта  може да се извършва само след закупуване на тръжна документация до 16:00 часа на 28.10.2015 г. след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с РСО инж. Борислав Станков тел. 02 9878150 моб. тел. 0882126677.
Депозит за участие в търга:   Парична вноска: за обекта по т. 1.1., в размер на 4,50 (четири лева и петдесет стотинки) лв.,  представляващи 1% от първоначалните тръжни цени, която се внася по сметка на НХА, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.
Сключилият договор за наем на обекта по т. 1.1, внася депозит за изпълнение на договора в размер на два месечни наема, който се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
За обекта по т. 1.1:
– консумативните разходи (електроенергия, вода, отопление, телефони и др.) са за сметка на наемателя. За целта наемателят следва да постави, за своя сметка, контролни електромер и водомер на входните линии на наетия обект в петдневен срок от сключване на договор за наем.
– Заплащане на такса смет за наетия обект – пропорционално на наетата площ.
– Заплащане на топлоенергия – пропорционално на наетия обем.
Всички разрешителни, необходими за нормалната експлоатация на наетия обект се осигуряват от наемателя, за негова сметка.
Предложения се подават и приемат всеки работен ден до 16:00 часа на 30.10.2015 г. в деловодството на НХА, ул. „Шипка“ №1, гр. София, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
Търгът ще се проведе на 02.11.2015 г. от 10:00 часа в административната сграда на НХА, ул. „Шипка“ № 1, партер.