Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот /магазин

Краен срок: 2016.07.01

Търг за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост

О Б Я В А

Национална художествена академия
на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № 0104-O/27.05.2016 г. на Ректора на Национална художествена академия,
ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Шипка” № 1, разположен в сградата Административна сграда Ректорат – Галерия Академия, етаж 1 (първи), с полезна площ от 13,98 кв.м. (тринадесетт кв.м. 98), с предназначение за търговска дейност – Магазин за художествени материали
Срок на наемното правоотношение – 1 (една) година.
Начална месечна наемна цена – 300,00 лева (триста лева), без включен ДДС, определена съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 30 (тридесет) лв. и се превежда по следната банкова сметка на НХА в Българската народна банка: IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на Национална художествена академия – www.nha.bg или да бъде получена в Деловодството ет.1, в сградата на НХА ул. Шипка №1 - Ректорат, от датата на публикуване на обявата за търга, до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен документ за платени документи в размер 60 (шестдесет) лв.
Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. до 01.07.2016 г. (включително), в административната сграда на НХА - гр. София, ул. “Шипка” № 1, в стая Деловодство, ет. 1.
Оглед на площите – всеки работен ден след предварително записване на

тел. 02 861 4131/ 0882 126 677
Търгът ще се проведе на 04.07.2016 г., от 10.00 ч., в сградата на НХА, ул. Шипка №1.

 

Образци документи.