Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два броя недвижими имоти – терени – публична държавна собственост

Краен срок: 2015.08.17

Заповед № 0185-О/25.08.2015 г. - прекратяване на процедурата за провеждане на търг.
 
 
ОБЯВА
 
Националната художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, тел.: 02/9878150, на основание чл.16, ал.2 , чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.5 и Глава трета и пета от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл.46 предложение първо и чл. 41 ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два броя недвижими имоти – терени – публична държавна собственост, под управление от НХА, находящи се в гр. София, ул. „Шипка“ №1
1. Недвижим имот – терен с площ 322,75 кв.м, с граници: на север – ул. „Оборище“; на юг – двор на НХА; на изток – Северна сграда на НХА, двор на НХА; на запад – алея „Рамка на площад Св. Александър Невски“, с предназначение – заведение за хранене – ресторант (пицария), заведение за бързо обслужване.
2. Недвижим имот – терен с площ от 206,25 кв.м с граници: на север – ул. „Оборище“; на юг – двор на НХА; на изток – бул. „В. Левски“; на запад – Северна сграда на НХА, с предназначение – кафе/кафе-клуб.
Кандидатите могат да подават заявление за участие в настоящия търг  за всеки един от обектите
Актуално състояние на терените – обект на настоящия търг: Върху Недвижимите имоти – терени – обекти на настоящия търг, са изградени временни постройки, които не са собственост на наемодателя – НХА. Постройките са изградени и са собственост на настоящия наемател, във връзка с което, наемодателя – НХА отдава под наем единствено терените, които са негова собственост. Ползването на временните постройки е обект на взаимоотношения с техния собственик и не са предмет на настоящия търг.
Специални условия При започване на проект за строителство по разширение и реконструкция на сградата на НХА от страната на ул. „Оборище“ намираща се между терените отдадени под наем, наемодателят и наемателят прекратяват договора без последици за двете страни.
Първоначалната тръжна цена за наем за 1 кв.м е в размер на 24,00 (двадесет и четири) лева без ДДС или 28,80 (двадесет и осем лв. и осемдесет ст.) лв. с ДДС и обща  месечна наемна цена, както следва:
1. Недвижим имот – терен с площ 322,75 кв. м е в размер на 7 746,00 (седем хиляди седемстотин четиридесет и шест) лева без ДДС или 9 295,20 (девет хиляди двеста деветдесет и пет лв. и 0,20 ст.) лв. с ДДС
2. Недвижим имот – терен с площ от 206,25 кв.м е в размер на 4 950,00 (четири хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС или 5 940,00 (пет хиляди деветстотин и четиридесет) лв. с ДДС
Разходите за електроенергия и вода, изразходвани при експлоатация на терените не са включени в наемната цена и същите се заплащат отделно от наемателя – по собствени регестрирани партиди. 
Начин на плащане:
в тридневен срок след връчването на влязла в сила Заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, която се внася по сметка на НХА и обезпечава изпълнението на договора;
– наемната цена се заплаща ежемесечно до 10-то число на текущия месец по сметка на НХА IBAN: BG81 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ
Депозит за участие в търга: Парична вноска: за обектите, в размер на:
– Недвижим имот – терен с площ 322,75 кв.м – 77,46 (седемдесет и седем лв. и 0,46 ст.) лева
– Недвижим имот – терен с площ от 206,25 кв.м – 49,50 (четиридесет и девет лв. и 0,50 ст.) лева, представляващи 1% от първоначалната тръжна цена, която се внася по банковата сметка на НХА: IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ, представляващи 1% от първоначалната тръжна цена, която се внася по сметка на НХА, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.
Срок за закупуване на тръжна документация: до 16:00 часа на 14.08.2015 г.
Цена на тръжната документация: 60 лева, като същата се внася по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3300 1763 01, BIC: BNBGBGSD, Банка – БНБ. Тръжната документация се получава, след представяне на документ за внесената сума, в сградата на НХА, София, ул. „Шипка“ № 1 в рамките на работния ден.
Заявления за участие в търга се подават в деловодството на НХА, ул. „Шипка“ №1, партер . Срокът за подаване на заявленията е до 16:00 часа на 17.08.2015 г.
Огледи на терените могат да се извършват само след закупуване на тръжна документация от 10:00 до 15:30 часа на 14.08.2015 г. след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с инж. Борислав Станков тел.02/987 8150; 0882 126677
Търгът ще се проведе на 19.08.2015 г. от 10:00 часа в административната сграда на НХА, ул. „Шипка“ № 1, партер.