Явен търг за продажба на автомобили

Краен срок: 2017.11.17

Н А Ц И О Н А Л Н А      Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А      А К А Д Е М И Я

Гр. София, ул. „Шипка” №1

 

О  Б  Я  В  А

 

 Националната художествена академия, гр. София, ул. ”Шипка” №1, тел.: 02/9878150, на основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС и чл. 20, ал. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. и Заповед № 0241-O / 27.10.2017г. на ректора на НХА -София, ОБЯВЯВА търг с явно наддаване за 2 (два) броя автомобили, собственост на Национална художествена академия (НХА), както следва:

 

1. Обекти на търга:

1.1. 1 (един) брой товарен автомобил с марка „Шкода Суперб“, собственост на Национална художествена академия (НХА), с рег. № CA9989XM, идентификационен номер на превозното средство TMB1FC3T9E9042616, номер на двигател CFG397223, цвят сив, дата на първа регистрация: 28.04.2014, техническо състояние – изправен;

1.2.        1 (един) брой лек автомобил, с марка „Фолксваген Туран“, рег. № С2904НМ, идентификационен номер на превозното средство WVGZZZ1TZ4W110018, номер на двигател AVQ059645, цвят червен металик, дата на първа регистрация: 03.06.2004, пробег – 206 382 км, техническо състояние - неизправен/повреден турбокомпресор;

2.         Началната тръжна цена, определена съгласно заключение на комисията, назначена със Заповед 0171-O/14.09.2017г. на проф. Николай Драчев – ректор на НХА, както следва:

2.2.        За товарен автомобил по т. 1.1, началната тръжна цена е в размер на 28 000 /двадесет и осем хиляди/ лева без ДДС, или 33 600 лв. (тридесет и три хиляди и шестстотин лева) с ДДС;

2.3.        За лек автомобил по т. 1.2, началната тръжна цена е в размер на 2700  /две хиляди и седемстотин/ лева без ДДС, или 3 240 лв. (три хиляди двеста и четиридесет лева) с ДДС

Кандидатите представят пред комисията отделни заявления и документи /описани в т. 6- необходими документи за участие в търга/ за участие в търг с явно наддаване за автомобили по т. 1.1. и т. 1.2.

3.                       Време и място на провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 17.11.2017 г. от 10.00 часа в административната сграда на НХА, ул. „Шипка“ № 1, партер.

4.                       Депозит за участие в търга:

4.1. За допускане до участие в търга с явно наддаване за товарен автомобил се заплаща депозит в размер 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева с ДДС, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена за описания в т. 1.1. товарен автомобил;

4.2. За допускане до участие в търга с явно наддаване за лек автомобил се заплаща депозит в размер 270 (двеста и седемдесет) лева с ДДС, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена за описания в т. 1.2. лек автомобил;

5.                       Начин на плащане:

Спечелилият търга за всеки отделен автомобил по т. 1.1 и 1.2., заплаща предложената цена в срок не по-късно от 3 (три) работни дни от закриване на търга. Всички разходи по прехвърляне на собствеността на автомобила са за сметка на купувача.

Плащане на депозита за участие в търга и/или плащане на тръжната цена след закриване на търга се извършва в касата на Националната художествена академия или по банкова сметка на НХА IBAN:BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD

6.       Необходими документи за участие в търга:

За допускане до участие в търга, кандидатът трябва да представи на комисията за провеждане на търга заявление за участие (Образец № 1), за автомобила, за който ще участва, към което се прилагат следните документи:

- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; за физическите лица – документ за самоличност;

- Нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от друго лице, различно от посоченото в документите за регистрация;

- Документ за закупена документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на 2 (два) автомобили, частна държавна собственост в управление на НХА;

- Документ за внесен депозит за автомобила, за който ще се наддава. Платежно нареждане с печат на банката за внесена парична сума по банковата сметка на НХА

- декларация за извършен оглед на автомобила, за който ще се наддава (Образец № 2);

В случай, че бъдат представени копия на документите по настоящата документация, същите да бъдат заверени с “Вярно с оригинала”, подпис и печат на кандидата или упълномощено от него лицe.

7.       Срок за закупуване на тръжна документация: до 16.00 часа на 16.11.2017 г., в деловодството на НХА, на адрес ул.”Шипка” № 1, партер;

8.       Цена на тръжната документация: 20 лева с ДДС, като същата се внася в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01; Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава след представяне на документ за внесената сума в сградата на НХА, София, ул.”Шипка” № 1 в рамките на работния ден.

IV. Огледи на автомобили, описани в т. 1.1 и т. 1.2., могат да бъдат извършвани само след закупуване на тръжна документация до 16.00 часа на 16.11.2017 г., на адрес ул.”Шипка” № 1, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с РСО инж. Борислав Станков тел. 02 9878150 моб. тел. 0882126677.

V. След провеждане на процедура по явно наддаване, председателят на комисията обявява спечелилите за всяка вещ, като класирането се отразява в протокол.