Консорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

2016.12.16

Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). 
 
 
 
Проектът е по процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, специфична цел 1 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. (Официалните документи по процедурата са публикувани на адрес http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409).
 
Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др. 
 
Кандидатите за асоциирани партньори трябва да попълнят следните данни:
Кандидат за асоцииран партньор                     
Пълно наименование  
Правен статут  
ЕИК/БУЛСТАТ  
Седалище и адрес на управление:
/държава, населено място, пощенски код, улица, ж.к., кв. №, бл., вх., ет., ап./
 
Адрес за кореспонденция:
/държава, населено място, пощенски код, улица, ж.к., кв. №, бл., вх., ет., ап./
 
Основна дейност на организацията  
Телефонен номер и код на населеното място  
Номер на факс и код на населеното място  
Електронна поща  
Интернет страница      
Име и длъжност на лицето с право да представлява организацията  

Кандидатите за асоциирани партньори трябва да попълнят образец Приложение IIа.

Кандидатите следва да изпратят своите данни и сканирано Приложение IIа на адрес project@nasledstvo.uni-sofia.bg 
 
Крайният срок за кандидатстване е 5 януари 2016 г.
 
Бланката може да изтеглите от ТУК

Сподели