НХА проведе пресконференция по проект „Нов учебен корпус на Национална художествена академия в град София“

2016.12.15

На 14.12.2016 г. (сряда) в галерия „Академия“ се проведе пресконференция, по повод началото на проект „Нов учебен корпус на НХА в град София“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“. 
Изпълнението на проекта е за срок от 30 месеца и ще приключи на 26.04.2019 г.
Обща стойност на проекта – 2 999 600,00 лв, от които 2 549 660,00 лв, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие и 449 940,00 лв, национално финансиране.
Основната цел на проекта е да се подобри качеството на образователната среда в сферата на висшето образование и да се повиши нейната привлекателност сред учащите и сред младите хора в България, чрез изграждането на нов учебен корпус на Национална художествена академия в гр. София. Изграждането на нова и модерна сграда с висококачествено оборудване ще допринесат за цялостното модернизиране на Академията като образователна институция.
 
Участници в пресконференцията бяха ректора на НХА проф. Николай Драчев, зам.-ректора доц. арх. Даниела Янкова, ръководителя на проекта г-жа Веселина Колева и арх. Стефан Добрев – автор на идейния проект на новия корпус.
Ректорът на Академията приветства присъстващите и изказа задоволството на ръководството на НХА, че този проект е начало за изграждане на нови пространства за нуждите на Академията, за по-доброто качество на обучение и равен достъп на хора в неравностойно положение. 
На пресконференцията бяха представени етапите, дейностите и очакваните резултати по проекта. Арх. Стефан Добрев коментира в подробности архитектурните планове за разпределение на пространството на новия корпус и допълни, че Националния институт за недвижимото културно наследство е дал своето одобрение за построяване на новия корпус на НХА. 
Екипът на проекта обстойно отговори на поставени от преподаватели въпроси. 
 
Планираните дейности по проекта предвиждат проектирането и изграждането на напълно самостоятелна сграда от 2158 м2 на 4 етажа, сутерен и терасовиден етаж. В нея ще се поместват 3 лекционни зали, компютърна зала, 16 художествени ателиета, библиотека с книгохранилище и всички необходими комуникационни, санитарни и технически помещения. Сградата ще бъде разположена в източната част на академията, в непосредствена близост до съществуващото Северно крило на НХА. 
Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) представлява единна оперативна програма за цялата територия на България и е насочена към постигане на растеж и заетост в българските региони. ОПРР 2014-2020 е разработена в съответствие със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020), част от Споразумението за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ е насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и към подкрепа за обекти на образователната инфраструктура за учащи в неравностойно положение, приоритетни на национално ниво.

Галерия

Сподели