Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“

2022.05.09

Проект  BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“
 
Основните цели на проекта са: 
да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; 
да повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; 
да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса; 
да стимулира студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; 
да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
 
За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват студенти, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН.
 
– Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), един път в рамките на своето обучение.
– Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само в образователно-квалификационна степен „Магистър“, (специалност „Реставрация“ за НХА) се допуска да бъдат включени в до две практически обучения, финансирани по ОПНОИР за целия период на обучението си.
– Практическото обучение, за което кандидатства студентът, трябва да съответства на изучаваната от него специалност или професионално направление. Практиката се провежда в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда, в изпълнение на задачи по нарочно изготвена програма.
– В рамките на проекта е допустимо провеждането единствено на допълнително практическо обучение на студенти, което не дублира или замества задължителното по учебен план практическо обучение, ако такова е предвидено.
– Студентът се регистрира на адрес https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълва профила си в изградения в информационната система модул. Информацията за студентски статус (курс, специалност, професионално направление, форма на обучение), посочена от студента при регистрацията, подлежи на проверка за достоверност от страна на висшето училище.
– Студентът самостоятелно кандидатства за избрана от него позиция (позиции) по публикувана от обучаващата организация обява. 
– При успешно приключила практика студентът получава от висшето училище удостоверение, подписано от представляващия висшето училище и подпечатано.
– За всяко успешно приключило и потвърдено практическо обучение студентът получава стипендия в размер на 600 лева.
 
Повече информация може да получите на https://praktiki.mon.bg/
 
Вижте и Ръководство за регистриране на студенти в информационната система на проект „Студентски практики - фаза 2“
 
Контакти на проектният екип на НХА:
Водещ функционален експерт: Диди Спасова, 0882 51 51 14, e-mail: d.spasova@nha.bg
Функционален експерт: Тони Рафаилова, 0882 51 51 16, e-mail: t.rafailova@nha.bg
Експерт "ФСО": Силвия Димитрова, 02 987 81 49, e-mail: s.dimitrova@nha.bg
Технически изпълнител: Мария Томова, e-mail: m.tomova@nha.bg

Сподели