Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична държавна собственост

2017.02.13

О  Б  Я  В  А
Националната художествена академия, гр. София, ул. ”Шипка” №1, тел.: 02/9878150, на основание чл.16, ал.2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл.13, ал.5 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична държавна собственост –
 
1. гр. София, ул. ”Шипка” №1, представляващ част от сграда - помещение с площ от 105 кв.м. от сутерена и терен – градина към него с площ от 150 кв.м.,
2. гр. София на бул. „Цариградско шосе“ № 73 – самостоятелно помещение, находящо се в сутерена на сградата, площ 28 кв. М
3. гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 100 – самостоятелно помещение, находящо се на на първия етаж в сградата, площ 60 кв. м
 
Предназначение на обектите – с предназначение за кафене с доставка и продажба на храни и напитки „корпоративен кетъринг”.
Срок на наемното отношение – 3 (три) години, целогодишно.
Начална тръжна наемна цена: 2300.00 лв. (две хиляди и триста лв.) без ДДС, представляваща едномесечна наемна вноска.
Съгласно ЗДДС върху договорената месечна цена се начислява ДДС.
Начин на плащане по банков път по сметка на НХА:
IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD
Банка: БНБ
Наемът се заплаща авансово до десето число на текущия месец.
 
Изисквания към кандидата: физическо или юридическо лице .
Търгът ще се проведе на 28.02.2017 г. от 09.30 часа в сградата на НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София.
 
Тръжната документация (100 лв. с ДДС) се заплаща в касата на Националната художествена академия или по банков път по сметка на НХА: IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD; Банка: БНБ – и се получава в касата на  НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София, до 27.02.2017 г., всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.
Дати за оглед на обектите: всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа до 24.02.2017 г., след закупуване на тръжна документация, и след предварително съгласуване на времето с упълномощено лице от НХА г-н  инж. Борислав Станков – РСО телефон за контакти: 02/988 81 50; 0882 126 677
Депозит за участие – 230.00 (двеста и тридесет) лева платими по банков път – по сметка на НХА: IBAN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01; BIC: BNBGBGSD; Банка: БНБ.
Сключилият договор за наем внася депозит за изпълнение на договора в размер на два месечни наема, който се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
 
Консумативните разходи (електроенергия, вода, отопление, телефони и др.) са за сметка на наемателя. За целта наемателят следва да постави, за своя сметка, контролни електромер и водомер на входните линии на наетия обект в петдневен срок от сключване на договор за наем.
Заплащане на такса смет за наетия обект – пропорционално на наетата площ.
Заплащане на топлоенергия – пропорционално на наетия обем.
Всички разрешителни, необходими за нормалната експлоатация на наетия обект се осигуряват от наемателя, за негова сметка.
 
Предложения се подават и приемат всеки работен ден до 27.02.2017 г. от 10.00 до 16.00 часа в деловодството на НХА, ул. “Шипка” №1, гр. София, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. 

Сподели