о.н.с Доктор

гл. експерт Мария Сарафова, I етаж
адрес: ул. „Шипка“ №1, София 1000, ет. I, кабинет № 2,
тел. (02) 9881702, факс (02) 9878064; e-mail: m.sarafova@nha.bg
 
Националната художествена академия обявява конкурси за 2016 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, от професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства.
Общо – 27 (двадесет и седем) в следните катедри, както следва:
 
За редовни докторанти общо: 22
1.Живопис- 2 (две),
2.Стенопис - 1 (една),
3.Скулптура- 1 (една),
4.Графика- 1 (една),
5.Книга и печатна графика - 1 (една),
6.Плакат и визуална комуникация- 1 (една),
7.Изкуствознание - 5 (пет), от тях:
·         Византийско изкуство – 1 (една),
·         Ново българско изкуство – 1 (една)
·         Модерно и съвременно изкуство – 2 (две),
·         Дигитални изкуства  -  1 (една),
8.Керамика- 1 (една),
9.Сценография -1 (една),
10.Текстил - изкуство и дизайн- 1 (една),
11.Метал- 1  (една),
12.Индустриален дизайн -  1 (една),
13.Рекламен дизайн - 1 (една),
14.Дизайн на порцелан и стъкло- 1 (една),
15.Мода- 1 (една),
16.Теория и практика на художественото образование- 2 (две), от тях:
·         Психология на изкуството – 1 (една),
·         Теория и практика на художественото образование – 1 (една),
 
– За задочни докторанти общо: 5
1.    Стенопис - 1 (една),
2.    Скулптура- 1 (една),
3.    Плакат и визуална комуникация- 1 (една),
4.    Индустриален дизайн -  1 (една),
5.    Мода- 1 (една),
 
Срок за подаване на документи за докторантурите  -
2 (два) месеца след обнародването в Държавен вестник /№44 от 10.06.2016 г./.
За справки – тел.: 988 17 02 – Учебно-методичен отдел.
 
Кандидатите подават следните документи: До  10.08.2016 г.
 
1. ЗАЯВЛЕНИЕ  (свободен текст, касаещ специалността, към която се проявява интерес и заявка за западния език, за който ще се държи изпит както и формата  на обучение).
2. АВТОБИОГРАФИЯ (СV).
3. ДИПЛОМА ЗА О.К.С. БАКАЛАВЪР  И  МАГИСТЪР (оригинал и ксерокопие).
4. ДЪРЖАВНА ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 114,00 лева

 

Страници