о.н.с Доктор

Националната художествена академия на основание чл.15 ал.2 от Правилника на НХА за прилагане на ЗРАСРБ, обявява конкурс за попълване на 9 (девет) места за редовни докторанти в докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“ за 2021 г., както следва:
 
1. Графика - 2 (две) докторантски места,
2. Изкуствознание - 4 (четири) докторантски места, от тях:
  • Модерно и съвременно изкуство - 1 (едно) докторантско място
  • Ново българско изкуство - 1 (едно) докторантско място
  • Дигитални изкуства - 1 (едно) докторантско място
  • Фотография - 1 (едно) докторантско място
3. Резба - 1 (едно) докторантско място
4. Дизайн за детската среда -(едно) докторантско място за „Компютърни игри“,
5. Теория и практика на художественото образование – (едно) докторантско място за „Арттерапия“.
 
Срок за подаване на документи за докторантурите  -
2 (два) месеца след обнародването в Държавен вестник – Бр. 102 от 07.12.2021 г.
За справки – тел.: 02/ 988 17 02 – Учебно-методичен отдел.
 
Кандидатите подават следните документи в срок до 07.02.2022 г.
1. Заявление (до Ректора на НХА).
2. Автобиография (СV).
3. Диплома за о.к.с. „Бакалавър“ и „Магистър“ (оригинал и ксерокопие).
4. Уверение за образователно-квалификационна степен магистър (в случаите, когато не е издадена диплома);
5. Информационна карта за кандидати за докторанти и докторанти – обработване на лични данни
6. Държавна такса за кандидатстване – 210,00 лева
 
– Таксите се внасят по банковата сметка на НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
– (IBAN) BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, (BIC): BNBGBGSD, Банка: БНБ.
за справки и подаване на документи за кандидатстване:
експерт Наира Бабаян
адрес: ул. „Шипка“ №1, София 1000, ет. 2, кабинет „Учебно-методичен отдел“,
тел. (02) 9881702; e-mail: s.getova@nha.bg

Страници