Електронно обучение

ПРОЕКТ № BG051PO001–4.3.04–0046
„ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КАТО ИНТЕГРИРАН ЕЛЕМЕНТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНО
ОТ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Схема BG051PO001–4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“.
Приоритетна ос 4: „Подобряване на достъпа до образование и обучение“.
 
При проблеми с достъпа до софтуерната платформа, можете да пишете на адрес Нelp Desk НХА
или се обадите в IT  - тел . 02 426 0452 ; моб. тел 0 882 273 315 

Страници