Информационна система за управление

http://ams.nha.bg/

Автоматизираната университетска информационна системата е осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001–3.1.08
„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“
Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.
Област на въздействие 3.1. Подобряване качеството на услугите на образованието и обучението.
 
  При проблеми с достъпа до софтуерната платформа АУИС,
можете да пишете на адрес Нelp Desk НХА
или се обадите в IT  - тел . 02 426 0452 ; моб. тел 0 888 344 278 

Страници