Ръководство

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НХА
проф. Виктор Паунов, председател
доц. Роберт Цанев, зам.-председател

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
проф. Виктор Вертер Паунов, проф. Георги Георгиев Янков, проф. Десислава Юлий Минчева, проф. д-р Здравка Павлова Василева, проф. Любомир Стефансов Каралеев, проф. д-р Маня Иванова Вапцарова, проф. д-р Николай Николов Младенов, проф. д.изк. Петер Кънчев Цанев, проф. Светозар Йорданов Бенчев, проф. д.изк. Свилен Иванов Стефанов, доц. д-р Бойка Спасова Доневска, доц. Димо Колев Колибаров, доц. Мирослав Милков Богданов, доц. д-р Регина Ванчова Далкалъчева, доц. Роберт Кънчев Цанев, доц. д-р Румяна Петьова Панкова, доц. д-р Стефан Димитров Белишки, гл. ас. д-р Светлин Георгиев Балездров, гл. ас. д-р  Стоян Георгиев Дечев, ст. преп д-р Росен Василев Тошев, ст. пр. д-р Теодор Иванов Лихов, ас. д-р Любомил Николчев Драганов, Началник УМО – Свилена Челебийска-Матеева, Алиса Стоилова – студент, Гергана Йонова – студент, Марлен Станчева – студент, Преслава Петранова – студент
 
РЕКТОР
проф. Георги Янков
 
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИ
Зам.-ректор по учебната, рекламно-информационната дейност, акредитацията и академичния състав – проф. д-р Николай Младенов
Зам.-ректор по научната, художественотворческата, издателската и международната дейност – проф. д.изк. Свилен Стефанов
Зам.-ректор по финансовата, административно-стопанската и строително-ремонтната дейност – доц. Роберт Цанев
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
проф. Светозар Бенчев, декан
доц. д-р Регина Далкалъчева, зам.-декан
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
доц. Мирослав Богданов, декан
проф. д-р Арсен Минков, зам.-декан
 
РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛИ И ЗВЕНА
Началник на Учебно-методичен отдел  Свилена Челебийска-Матеева
Ръководител на галерийната и изложбената дейност – доц. д-р Росен Тошев
Ръководител стопански отдел – инж. Елин Стоянов
Ръководител на електронната и печатната дейност – Антон Иванов
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
проф. д-р Десислава Христова-Тошева, председател
проф. д-р Кирил Божков, зам.-председател

доц. д-р Вержиния Маркарова
доц. д-р Момчил Мирчев
Зорница Йовева – студент
 
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

Страници