За нас

На проведено Общо събрание на Студентски съвет при НХА (СС), на 26.10.2021, беше избрано ново ръководство с мандат от две години. Новото ръководство ще спазва  принципа за приемственост на проектите и желае да надгради постигнатото от предходните ръководства, като си поставя следните цели:
1. Подпомага учебния процес и студентските програми.
2. Организира ефективното и прозрачно функциониране на СС.
3. Информира, развива и стимулира студентската общност 
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СС
 
РЪКОВОДСТВО
 
Председател
Преслава Петранова – III курс, специалност „Реставрация“
тел. 0879244700; e-mail: pr.petranova@nha.bg
 
Зам.-председател по социално-битовото осигуряване
Десислава Димитрова – IV курс, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“
тел. 0894692849; e-mail: des.dimitrova@nha.bg
 
Зам.-председател по учебната дейност
Алиса Стоилова – lll курс, специалност „Дизайн на порцелан и стъкло“
тел. 0897324325; e-mail: alisa.stoilova@nha.bg
 
Зам.-председател по въпросите на обучаващите се във филиала на НХА, Бургас
Аксения Аврамова – lll курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“ – НХА, Филиал Бургас
тел. 0889080863; e-mail: ak.avramova@nha.bg
 
Секретар
Марлен Станчева – lll курс, специалност „Реставрация“
тел. 0893516393; e-mail: m.stancheva@nha.bg
 
ДРУГИ ПОЗИЦИИ
 
Връзки с обществеността
Венелина Петкова – lll курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“
тел. 0885833103; е-mail: v.petkova3@nha.bg
 
Връзки с обществеността – заместник
Малвина Воева – lll курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“
тел. 0884887728; e-mail: m.voeva@nha.bg
 
Членове:
1. Ангел Минтов – lll курс, специалност „Резба“
2. Владимир Петков – lll курс, специалност „Резба“
3. Гергана Йонова – lV курс, специалност „Стенопис“
4. Елена Капелова – lll курс специалност „Графика“
5. Зорница Йовева – ll курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“
6. Мария Венкова – lV курс, специалност „Стенопис“
7. Марко Даниел – lll курс, специалност „Изкуствознание“
8. Радина Кафедарова – l курс, специалност „Дизайн за детската среда“
9. Радослав Стефанов – l курс, специалност „Дизайн на порцелан и стъкло“
 
Асоциирани членове:
1. Александра Николова – ll курс, специалност „Живопис“ – НХА, Филиал Бургас
2. Ралица Вълева – I курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“ – НХА, Филиал Бургас
 
Контакти: ss@nha.bg
Facebook на Студентски съвет
 
Към СС принадлежат следните постоянни спомагателни органи:
Комисия по учебната дейност (КУД) – тази комисия обсъжда въпросите по учебния процес и учебните планове.
Комисия по социално-битовото осигуряване (КСБО) – занимава се с проблеми относно студентските общежития и участва в кампаниите за стипендии, с цел прозрачност за студентите.
Комисия по въпросите на учащите във филиала на НХА, Бургас (КВУ, НХА, Филиал Бургас) – комисия, създадена с цел да информира студентите и обсъжда въпросите по учебния процес в НХА, Филиал Бургас.