Бойка Спасова Доневска, доцент д-р

7.08.1964, София
НХА 1988–1993, изкуствознание
Доцент, катедра „Изкуствознание“, дисциплина История на изкуството
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
Хоноруван преподавател НАТФИЗ
СБХ
e-mail: b.donevska@nha.bg
 
 
 
 
 
 
Творчески прояви от 5 до 20 позиции (изложби, публикации, реализации, награди…)
Доневска, Б. „Новите“ в художествената критика.  – Проблеми на изкуството, 2011, бр. 4, 5–11
Доневска, Б. Съвременно изследване на постмодерната художествена култура у нас. – Изкуство и критика, 2010, бр. 1, 60–61
Доневска, Б. Методи за самоидентификация в съвременната българска живопис (60-те – 80-те години на ХХ век). – Изкуство и критика, бр. 1, 2010
Доневска, Б. Някои стилистически проблеми на българската живопис през 60-те години на ХХ век. Годишник на специалност „Изкуствознание“ в НХА, 2010
Доневска, Б. Някои иконографски проблеми на българската живопис през 60-те години на ХХ век. – Проблеми на изкуството, бр. 2, 2008, 32–41
Доневска, Б. Методи за самоидентификация в българската живопис през 60-те години на ХХ век. – В: Проблеми на изящните и приложни изкуства. Сборник материали от докторантска конференция, С., 2007.
Доневска, Б. Проблемът за националната традиция в контекста на Новата българска живопис (1878–1970). – В: Проблеми на изящните и приложните изкуства.  Докторантски конференции. Сборник доклади  2004–2006. С., ЛИК, 2007
Доневска, Б. Превъплъщенията на пластицизма. Инфо СБХ, бр. 1, 2007.
Доневска, Б. Проблемът за „кавалетното“ в изкуството на 60-те години. – В: Съвременната българска живопис: между локалното и глобалното. Сборник статии. С., 2004
Доневска, Б. Художествената колекция на Министерство на външните работи.  – Проблеми на изкуството, 2010, бр. 3, 3–6
Доневска, Б. Познание, обект, пространство. Инфо СБХ, бр. 7, 2006.
УЧЕБНИЦИ:
Занков, О. , Б. Дамянов, О. Христова, Б. Доневска. Изобразително изкуство за пети клас. Издателска къща „Анубис“, С., 2006
Занков, О. , Б. Дамянов, О. Христова, Б. Доневска. Изобразително изкуство за шести клас. Издателска къща „Анубис“, С., 2007
Б. Доневска, О. Занков, Б. Дамянов, О. Христова. Изобразително изкуство за седми клас, С., „Анубис“, 2008
Б. Доневска, О. Занков, Б. Дамянов, О. Христова. Изобразително изкуство за осми клас, С., „Анубис“, 2009
Б. Доневска, Б. Дамянов. Книга за учителя, С., „Анубис“, 2008
КУРАТОРСКИ ПРОЕКТИ:
10 х 5 х 3,  СБХ, София, 2006

Сподели