Конкурс за редовни и задочни докторанти за уч. 2022/23 г.

Националната художествена академия  обявява конкурс за   редовни и задочни докторанти в докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“ за учебната 2022/23 година, както следва:
 
Редовна форма на обучение:
Живопис - 1 (едно) докторантско място;  
Стенопис  - 1 (едно) докторантско място;
Скулптура - 1 (едно) докторантско място;
Графика – 1 (едно) докторантско място;
Плакат и визуална комуникация - 1 (едно) докторантско място;
Сценография - 1 (едно) докторантско място;
Метал - 1 (едно) докторантско място;
Индустриален дизайн - 1 (едно) докторантско място;
Рекламен дизайн - 1 докторантско място;
Дизайн на порцелан и стъкло - 1 (едно) докторантско място;
Дизайн за детската среда -1 (едно) докторантско място;
Мода - 1 (едно) докторантско място;
 
Изкуствознание - 7(броя) докторантски места , от тях:
Старо изкуство - 1 (едно) докторантско място,
Ново българско изкуство - 1 (едно) докторантско място ,
Съвременно изкуство - 2 (две) докторантски места,
Дигитални изкуства - 1  (едно) докторантско място,
Фотография - 2 (две) докторантски мяста.
 
Теория и практика на художественото образование - 2 (две) докторантски места, от тях: Психология на изкуството – 1 (едно) докторантско място,
Арттерапия - 1 (едно) докторантско място.  
 
Задочна форма на обучение:
Реставрация – 1 (едно) докторантско място.  
 
Срок за подаване на документи за докторантурите  -
2 (два) месеца след обнародването в Държавен вестник – Бр. 7 от 24.01.2023 г.
За справки – тел.: 02/ 988 17 02 – Учебно-методичен отдел.
.
 
Кандидатите подават следните документи в срок до 24.03.2023 г.
1. Заявление (до Ректора на НХА).
2. Автобиография (СV).
3. Диплома за о.к.с. „Бакалавър“ и „Магистър“ (оригинал и ксерокопие).
4. Уверение за образователно-квалификационна степен магистър (в случаите, когато не е издадена диплома);
5. Информационна карта за кандидати за докторанти и докторанти – обработване на лични данни
6. Държавна такса за кандидатстване – 210,00 лева
 
– Таксите се внасят по банковата сметка на НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
– (IBAN) BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, (BIC): BNBGBGSD, Банка: БНБ.
за справки и подаване на документи за кандидатстване:
експерт : Борис Атанасов
адрес: ул. „Шипка“ №1, София 1000, ет. 2, кабинет „Учебно-методичен отдел“,
тел. (02) 9881702; e-mail: b.atanasov1@nha.bg

 

Сподели