Документи за попълване

Националната художествена академия обявява кампания за кандидатстване в Студентско общежитие – блок 28 на НХА, за учебната 2017/2018 година.
 
1. За пропусналите срока за подаване на заявления  за  кандидатстване системата ще бъде достъпна на 25 и 26.09.2017 г. на адрес  https:\\ams.nha.bg
 
Указания за достъп до АУИС и попълване на заявление за общежитие
 
При проблем с достъпа до АУИС – тел. 0888 344 278
 
2. Електронното класиране ще се публикува на сайта на НХА на 15.09.2017
ВНИМАНИЕ!
Настаняването на новоприетите студенти  в Общежитието на НХА – бл. №28 в Студентски град ще се извърши на  20 и 21 септември 2017. Телефон в общежитието: 02 9621017
 
3. Попълнените и подписани документи ще се внасят лично
от 27 септември до 3 октомври 2017 г., включително
от 10:00 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.
в НХА, ул. „Шипка“ № 1, северна сграда, І етаж.

4.Всички студенти, включително и настанените до сега, подават молби при спазване на следния график:
Бакалаври:
27 септември – първи курс
28 септември  - втори курс
29 септември – трети курс –  четвърти курс

 
Магистри и докторанти:
02 октомври 
Чуждестранните студенти и студентите, кандидатстващи по право, могат да подават молби през всички дни от графика.
 
5.Окончателното класиране ще бъде публикувано на 06 октомври 2017 г.
 
Необходими документи:
I. Кандидатстващи на общо основание за несемейно общежитие представят:
1. Заявление – образец № 1
2. Декларация за образование – образец № 2
3. Уверение за записана учебна година с включен среден успех от предходните два семестъра (за I курс – от приемния бал  и среден успех от дипломата за средно образование (сканирана диплома).
ІІ. Без класиране  в студентското  общежитие се настаняват:
·         Семейни студенти, когато двамата са в редовна форма на обучение – уверение от ВУ за учебната 2017/2018;
·         Студентско семейство с дете ненавършило пълнолетие – когато единият от съпрузите е в редовна форма на обучение учебната 2017/2018, а другият е прекъснал обучението си за учебната 2017/2018 – уверенние от ВУ за учебната 2017/2018;
·         Студенти с неизвестен или починал(и) родител(и) – копие от смъртния акт;
·         Студенти от многодетно семейство, с три и повече деца (учащи) – документ от учебното заведение, където учат братята (сестрите) редовно обучение, записани за учебната 2017/2018;
·         Деца израстнали в домове за деца, лишени от родителски грижи;
·         Редовни докторанти, ако се обучават на места субсидирани от държавата – заповед за зачисляване за докторант;
·         Чуждестранни студенти и докторанти, които учат в Р. България на основание междуправителствени спогодби или актове на МС, когато в тях е предвидено ползване на студентско общежитие;
·         Студенти с намалена работоспособност със 70% и  над 70%  инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;
·         За студенти, които сами се грижат за непълнолетните си деца – копие от решение за развод и удостоверение за семейното положение от съответната община.
 
Студентите, които кандидатстват за общежитие  по т. II – по право -  представят:
1. Заявление – образец № 1
2. Декларация за образование – образец № 2
3. Уверение за записана учебна година
4. Съответните документи доказващи правото им за класиране по право.
 
За семейно общежитие на общо основание (с класиране) се представят:
1. Заявление – образец № 1.
2. Декларация за образование – образец № 2.
3. Уверение за записана учебна година с включен среден успех от предходните два семестъра (за I курс – от приемния бал).
4. Удостоверение за сключен граждански брак (копие).
5. Удостоверение за раждане на деца (копие).
Забележка: При подаване на документите, когато се изискват копия, се представят и оргиналите за сравнение.
 
Документи след обявения срок няма да се приемат!
За контакти:
Мария Ландова – главен експерт стипендии и общежития, тел.: (02) 988 07 65;  0888148715
Комисия по социалнобитовите въпроси на учащите се – НХА

Сподели