Кампания- държавни стипендии зимен семестър 2017/2018

ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР – 2017/18 УЧЕБНА ГОДИНА
 
Документи за попълване:
Документи за държавни стипендии, за зимен семестър на учебната 2017/2018 година, ще се приемат от КСБВУ в НХА, ул. „Шипка“ №1, северна сграда, ет.1, от 06.11.2017г. до 09.11.2017г. вкл. по график
 
График за прием на документи:
6 ноември – II курс, ОКС бакалавър
7 ноември – III курс, ОКС бакалавър
8 ноември - IV курс,ОКС бакалавър 
9 ноември - II курс,ОКС магистър 
10, 13, 14 ноември – дати за допълване на нередовни документи.
 
Кандидатстващите по право могат да подават документи във всеки от посочените дни.
Приемно време:
10:00 – 13:00 часа
14:00  – 17:00 часа
 
Съгласно Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, докторанти и специализанти, студентите в НХА могат да кандидатстват за стипендия по критериите успех и доход и стипендия по право, ако в бюджета за държавни стипендии се формира остатък ще се обяви допълнителна кампания за отличен успех, без ограничения за доход.
 
Всеки студент може да кандидатства за стипендия, като:
1. Попълни електронно съответните формуляри през системата ams.nha.bg , която ще бъде отворена след публикуването на обявата от 6.11.2017
2. Предава разпечатаните формуляри и приложените документи, при г-жа Ландова, по посочения, по-горе, график на ул.  Шипка № 1, северна сграда, етаж 1.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО УСПЕХ И ПО ДОХОД:
1. Молба и декларация по образец, попълнена собственоръчно от студента, кандидатстващ за стипендия по успех и по доход. (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4)
2. Служебни бележки, удостоверяващи брутните доходи от студента и всички членове на семейството, за периода от 01.04.2017 г. до 30.09.2017 г. вкл. съгласно § 3 от Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии на учащите се в НХА. Представят се Служебни бележки от местоработата на родителите за доход по трудови и извънтрудови правоотношения, включително отпуски и болнични. Служебните бележки трябва да имат точен адрес на организацията, издала документа. За сумата на изплатените в периода болнични се представя документ от НОИ.
3. Документи, удостоверяващи други доходи:
• Документи за получени стипендии и лични брутни доходи на учащите се братя и сестри на кандидата за стипендия (ученици и студенти редовна форма на обучение, с изключение на получените стипендии по ПМС 90/2000 г. и ученическите) и документ (служебна бележка, уверение), че са учащи в редовна форма на обучение и са записани за съответния семестър и учебна година.
• Декларират се и личните брутни доходи на кандидата за стипендия – от работа (документ от работодателя), бригади, пенсии (документ от НОИ) и др.;
• За пенсионерите – пенсиите помесечно изплатени без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
•       За получени помощи за деца и за социални помощи се представя документ от службите „Социално подпомагане“;
•       Нотариално заверена декларация (Приложение № 3) се приемат за доходи от фирми, собственост или
съсобственост на членовете на семейството формиран съгласно Закона за ......................./ цитира се законът, по който се облага фирмата/, наеми, издръжки, хонорари, търговия, продажба на селскостопанска продукция, занятие, свободни професии, дивиденти от акции и др. подобни;
• ВНИМАНИЕ! За безработни родители се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрото по труда за целия изискван период и документ за получени обещетения от НОИ;
Забележка: Нулев брутен доход не се приема с изключение на студентските семейства, когато и двамата са в редовна форма на обучение.
2. Задължителни документи:
• Ксерокопие от № – IBAN на  сметка открита в Societe Generale Експресбанк.
5. Други необходими документи, според индивидуалния казус:
• Копие от съдебно решение при разведени родители;
• Копие от смъртен акт при починал/и/ родител/и/;
• Копие от удостоверение за брак;
• Копие от удостоверение за раждане на деца;
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРАВО:
1. Несемейни студенти с двама починали родители – копие или препис-извлечения от смъртен акт;
2. Студенти с трайни увреждания със 70% и над 70% инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;
3. Студенти с двама родители с трайни увреждания – копия от валидни решения на ТЕЛК и за двамата родители;
4. Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания – копие от Смъртен акт или препис-извлечение и валидно решение на ТЕЛК;
5. Студенти, които до навършване на пълнолетие са били в домове за деца, лишени от родителски грижи – служебна бележка от съответното социално заведение;
6. Студентки майки с дете до 6 годишна възраст – копие от Акт за раждане на детето, копие от акт за граждански брак или удостоверение за семейно положение от общината по местоживеене;
7.Студенти бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или са му предоставени родителските права – Акт за раждане на детето, документ за граждански брак, копие от бракоразводно дело или копие от смъртен акт.
8.Чуждестранните студенти по ПМС и други междуправителствени спогодби, кандидтстват с формуляри и Уверение с посочен успех от учебната 2016/2017 година.
9.Задължителни документи:
• Ксерокопие от № – IBAN на  сметка открита в Societe Generale Експресбанк.
10. Други необходими документи според индивидуалния казус.
· Копие от смъртен акт при починал/и/ родител/и/;
·Копие от актуално решение на ТЕЛК
·Копие от удостоверение за раждане на деца;
Забележка: На основание, §3, точка 6 от Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии в НХА, студентите, които са кандидатствали за стипендия трябва : „В срок от три работни дни, считано от последната обявена дата за прием на документи за кандидатстване за стипендии, на Интернет страницата на НХА, се обявява списък на студентите с нередовни документи. Тези документи трябва да бъдат коригирани в срок от 5 (пет) работни дни след публикуването на списъка. Студентите, некоригирали документите си в обявените срокове, не се допускат до участие в класирането.
 
Важно!
При подаването на копия от документи се показват и оригиналите за верификация!
 
За контакти:
Мария Ландова – Главен експерт стипендии и общежития, тел. 029880765; 0888148715

Файлове за изтегляне

Сподели