Документи за записване

 
 
Новоприетите студенти за о.к.с. „МАГИСТЪР” (над о.к.с. „бакалавър”) в НХА за учебната 2017/2018 година ще се записват по факултети лично -  от 18 до 21 септември  2017 година.
 
При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:
1.    Диплома за завършена о.к.с. „бакалавър” или „магистър”– оригинал и копие.
2.    Диплома за завършено средно образование  - оригинал и копие.
3.    Документ за самоличност (лична карта).
4.    Автобиография.
5.    Пет снимки – формат за документи
6.    Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец, които се закупуват в академията срещу документ , който се показва при записване – ул. „Шипка” №1 на цена 6,00 лв.
7.    Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
8.    Медицинско свидетелство, издадено от здравното заведение по местоживеене и медицинска бележка от районния психодиспансер – само за кандидатите, завършили друго висше училище, и  НХА през минали години.  
 
Незаписалите се студенти в определените срокове без уважителни причини губят придобитите права.
 
Семестриалните такси за обучение в НХА на новоприетите студенти за о.к.с. „МАГИСТЪР” на учебната 2017/2018 година са в размер на:
·         525 лв.– за места финансирани от държавата
·         1300 лв. – на места с платено обучение.
 
Те се внасят по сметка:
IBAN:      BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
BIC:         BNBGBGSD
Банка:    БНБ
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:          
*Всички студенти, приети за обучение срещу заплащане в о.к.с. „Магистър”, сключват договор за обучение с НХА, който подписват при записването си.
*След започване на учбната година студентска такса не се възстановява.
 

 

Сподели