Фотография (МА)

Магистърската програма „Фотография“ е създадена с цел студентите да получат знания и умения, свързани с развитието и възможностите на фотоизображението, с неговия език и естетика, с теоретичната и техническата му основа, както и с мястото и значението му в съвременното изкуство по света и в България.
Обучението се провежда от утвърдени преподаватели чрез лекции, интензивни практически курсове, изпълнение на кратки художествени проекти, дискусии, посещения на гостуващи лектори, уъркшопи. Студентите имат на разположение съвременно техническо оборудване, чрез което на професионално ниво да развиват своята индивидуална работа.
Магистърската програма включва:
– Подробно запознаване с историята и теорията на фотографията.
– Запознаване, практикуване и експериментиране с класическите и съвременните фотографски технологии като форма на визуално изразяване.
– Развиване на критично и креативно мислене върху социалния и културен дискурс на съвременното изкуство.
– Работа в мултидисциплинарни области (изобразително изкуство, фотография, фотоинсталация, експериментален филм, видеоарт).
– Програмата дава технически и творчески умения за работа в областта на класическата и съвременната фотография чрез свободен избор на различни допълнителни курсове и уъркшопи.
– През втората година студентите проектират и осъществяват дипломна работа в сътрудничество с водещ хабилитиран преподавател и представят резултата от творческия процес в края на третия семестър на обучението.
 
Редовни преподаватели:
проф. д. изк. СВИЛЕН СТЕФАНОВ
доц. ДИМИТЪР ДОБРЕВСКИ
доц. д-р ИВАН КЮРАНОВ
 
Хонорувани преподаватели:
доц. д-р БОРИС СЕРГИНОВ
гл. ас. д-р ЛИЛЯНА КАРАДЖОВА

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели