Кампания- държавни стипендии летен семестър 2017/2018

ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ -ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР – 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
 
Документи за държавни стипендии, за летен семестър на учебната 2017/2018 година, ще се приемат от КСБВУ в НХА, ул. „Шипка“ №1, северна сграда, ет.1, от 26 февруари.2018г. до 6 март .2017г. вкл. по график
 
График за прием на документи:
26 февруари – I курс, ОКС бакалавър
27 февруари – II курс, ОКС бакалавър
28 февруари –  III курс, ОКС бакалавър
1 март – IV курс,ОКС бакалавър 
2 март – I курс,ОКС магистър 
6 март –I II курс,ОКС магистър 
 
7, 8, 9 март – дати за допълване на нередовни документи.
 
Кандидатстващите по право могат да подават документи във всеки от посочените дни.
 
Приемно време:
14:00  – 17:00 часа, в НХА - на ул.  Шипка № 1, северна сграда, етаж 1 - под арката, в ляво
 
Съгласно Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, докторанти и специализанти, студентите в НХА могат да кандидатстват за стипендия по критериите успех и доход и застипендия по право. След приключването на кампанията, по решение на бюджетната комисия на НХА ще се обяви допълнителна кампания за отличен успех, без ограничения за доход.
 
Всеки студент може да кандидатства за стипендия, като спази следните стъпки::
1. Попълни електронно съответните формуляри през системата ams.nha.bg , сектор стипендии, която ще бъде отворена след публикуването на обявата – от 22 февруари 2018 г. до финала на кампанията - 6 март 2018.
2. Предава разпечатаните и подписани формуляри и приложените към тях изискуеми документи, при г-жа Ландова, по посочения, по-горе, график на ул.  Шипка № 1, северна сграда, етаж 1.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО КРИТЕРИИТЕ УСПЕХ И ПО ДОХОД:
1. Молба и декларация по образец, попълнена собственоръчно от студента, кандидатстващ за стипендия по успех и по доход. (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4)
2. Служебни бележки, удостоверяващи брутните доходи от студента и всички членове на семейството, за периода от 01.08.2017 г. до 31.01.2018 г. вкл. съгласно § 3 от Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии на учащите се в НХА. Представят се Служебни бележки от местоработата на родителите и на студента, ако работи -  които удостоверяват брутните  доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, включително пенсии, отпуски и болнични. Служебните бележки трябва да имат точен адрес на организацията, издала документа. За сумата на изплатените в периода болнични се представя документ от НОИ.
3. Документи, удостоверяващи други доходи:
• Документи за получени стипендии с изключение на стипендиите по ПМС 90/2000 г. и ученическите, както и лични брутни доходи на учащите се братя и сестри (ученици и студенти редовна форма на обучение) , прилага се документ (служебна бележка, уверение), че братята и сестрите са учащи в редовна форма на обучение и са записани за съответния семестър/срок и учебна година.
• Декларират се и личните брутни доходи на кандидата за стипендия – от работа (документ от работодателя), бригади, пенсии (документ от НОИ) и др.;
• За пенсионерите – пенсиите помесечно изплатени без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
• За получени помощи за деца и за социални помощи се представя документ от службите „Социално подпомагане“;
• Нотариално заверена декларация (Приложение № 3) се приемат за доходи от фирми, собственост или
съсобственост на членовете на семейството формиран съгласно Закона за ......................./ цитира се законът, по който се облага фирмата/, наеми, издръжки, хонорари, търговия, продажба на селскостопанска продукция, занятие, свободни професии, дивиденти от акции и др. подобни;
• ВНИМАНИЕ! За безработни родители се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрото по труда за целия изискван период август 2017 – януари 2018 и документ за обещетения от НОИ;
Забележка: Нулев брутен доход не се приема с изключение на студентските семейства, когато и двамата са в редовна форма на обучение.
Задължителни документи:
• Ксерокопие от № – IBAN на  сметка открита в Societe Generale Експресбанк.
5. Други необходими документи, според индивидуалния казус:
• Копие от съдебно решение при разведени родители;
• Копие от смъртен акт при починал/и/ родител/и/;
• Копие от удостоверение за брак;
• Копие от удостоверение за раждане на деца;
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРАВО:
1. Несемейни студенти с двама починали родители – копие или препис-извлечения от смъртен акт;
2. Студенти с трайни увреждания със 70% и над 70% инвалидност – копие от решение на ТЕЛК;
3. Студенти с двама родители с трайни увреждания – копия от валидни решения на ТЕЛК и за двамата родители;
4. Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания – копие от Смъртен акт или препис-извлечение и валидно решение на ТЕЛК;
5. Студенти, които до навършване на пълнолетие са били в домове за деца, лишени от родителски грижи – служебна бележка от съответното социално заведение;
6. Студентки майки с дете до 6 годишна възраст – копие от Акт за раждане на детето, копие от акт за граждански брак или удостоверение за семейно положение от общината по местоживеене;
7.Студенти бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или са му предоставени родителските права – Акт за раждане на детето, документ за граждански брак, копие от бракоразводно дело или копие от смъртен акт.
8.Чуждестранните студенти по ПМС и други междуправителствени спогодби, кандидтстват с формуляри и Уверение от Учебен отдел на НХА – сектор Чуждестранни студенти.
9.Задължителни документи:
• Ксерокопие от № – IBAN на  сметка открита в Societe Generale Експресбанк.
10. Други необходими документи според индивидуалния казус.
·Копие от смъртен акт при починал/и/ родител/и/;
·Копие от актуално решение на ТЕЛК
·Копие от удостоверение за раждане на деца;
Забележка: На основание, §3, точка 6 от Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии в НХА, студентите, които са кандидатствали за стипендия трябва : „В срок от три работни дни, считано от последната обявена дата за прием на документи за кандидатстване за стипендии, на Интернет страницата на НХА, се обявява списък на студентите с нередовни документи. Тези документи трябва да бъдат коригирани в срок от 5 (пет) работни дни след публикуването на списъка. Студентите, некоригирали документите си в обявените срокове, не се допускат до участие в класирането.
 
Важно!
При подаването на копия от документи се показват и оригиналите за верификация!
 
За контакти:
Мария Ландова – Главен експерт стипендии и общежития, тел. 029880765; 0888148715
 
КСБВУ към НХА

 

Файлове за изтегляне

Сподели