Кампания за държавни стипендии – зимен семестър 2019/2020

Национална художествена академия  обявява кампания за държавни стипендии за зимен семестър – 2019/2020 учебна година. Съгласно Правилника за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, докторанти и специализанти на НХА, студентите могат да кандидатстват за четири вида стипендия по следните кретирии: 
1. ОТЛИЧЕН УСПЕХ (ОУ)
2. УСПЕХ И ДОХОД (УД)
3. ДОХОД И УСПЕХ (ДУ)
4. ПО ПРАВО – СОЦИАЛНА (С)
 
Всеки студент  на НХА в редовна форма на обучение (без първокурсниците, които не получават стипендия по право) може да кандидатства за държавна стипендия в три стъпки:
1. Да набави необходимите документи 
2. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/ . След попълването на бланката да изтегли, допълни и разпечата нужните приложения. Системата ще бъде отворена след публикуването на обявата  от 25 октомври 2019г. до 12 ноември 2019 г.
3. Да предаде лично или с нотариално упълномощен представител  разпечатаните и подписани формуляри и приложените към тях необходими документи според долупосочения график.
 
График за прием на документи:
4 ноември – ОКС магистър
5 ноември – II курс, ОКС бакалавър
6 ноември – III курс, ОКС бакалавър 
7 ноември – IV курс, ОКС бакалавър
8, 11, 12 ноември са дати за допълване на нередовни документи.
 
Кандидатстващите ПО ПРАВО могат да подават документи във всеки от посочените дни. 
 
Приемно време:  10:00  –  13.00 и от 14.00 – 17:00 часа, 
НХА , ул. Шипка № 1, северна сграда, етаж 1
 
1. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ: 
Студентът трябва:  
1.1. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/ . След което да изтегли, допълни и разпечата 
Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ) и 
Приложение №4 (ДЕКЛАРАЦИЯ),
както и да си набави ксерокопие от IBAN – номер на банкова сметка, открита в Експресбанк.
 
1.2. Да донесе документите на хартиен носител в определените дати по график 
в НХА , ул. Шипка № 1, северна сграда, етаж 1
 
Забележка: В полето за деклариране на доход се поставят нули.
 
2. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ :
ПО УСПЕХ И ДОХОД (УД), И ПО ДОХОД И УСПЕХ (ДУ)
 
(1) За да кандидатстват по УСПЕХ И ДОХОД студентите трябва да имат среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 840лв (150% от минималната работна заплата) и среден успех от последните два семестъра не по-нисък от 4.50
 
(2) За да кандидатстват по ДОХОД  И УСПЕХ студентите трябва да имат среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 560лв и среден успех от последните два семестъра не по-нисък от 4.50
 
За изчисляване на доход на член от семейството студентът трябва да събере всички брутни доходи на членовете на семейството, както и личните си брутни доходи (ако има такива) в периода от април до септември 2019 г. включително, след което да раздели сбора на 6 (месеца) и получената сума да раздели на броя членове на семейството.
 
2.1. Студентът трябва: 
       1. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/ . След което да изтегли, допълни и разпечата:
Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ) 
Приложение №2 (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОХОДИТЕ И СЕМЕЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ)
Приложение №3 (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИРМИ),
Приложението се изисква само ако вие или вашите родители притежавате регистрирана фирма.
Приложение №4 (ДЕКЛАРАЦИЯ),
както и да си набави ксерокопие от IBAN – номер на банкова сметка, открита в Експресбанк.
 
        2. Да предостави Служебни бележки, удостоверяващи брутните доходи на студента и всички членове на семейството за периода от 1 април 2019 г. до 30 септември 2019 г. включително.
Представят служебни бележки от местоработата на родителите и на студента, ако работи, които удостоверяват брутните  доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, включително пенсии, отпуски и болнични. Служебните бележки трябва да имат точен адрес на организацията, издала документа и телефон за връзка. За сумата на изплатените в периода болнични се представя отделен документ от НОИ.
 
        3. Документи, удостоверяващи други доходи:
• Документи за получени стипендии с изключение на стипендиите по ПМС 90/2000 г. и ученическите, както и лични брутни доходи на учащите се братя и сестри (ученици и студенти редовна форма на обучение), прилага се документ (служебна бележка, уверение), че братята и сестрите са учащи в редовна форма на обучение и са записани за съответния семестър/срок и учебна година.
• Декларират се и личните брутни доходи на кандидата за стипендия – от работа
(документ от работодателя), бригади, пенсии (документ от НОИ) и др.;
• За пенсионерите – пенсиите, помесечно изплатени, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
• За получени помощи за деца и за социални помощи се представя документ от службите „Социално подпомагане“;
 
ВНИМАНИЕ! 
1. За безработни членове на семейството се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрото по труда за целия изискван период  април 2019 до септември 2019 и документ за обезщетения от НОИ, ако получава;
2. Нулев брутен доход не се приема с изключение на студентските семейства, когато и двамата са в редовна форма на обучение и не работят.
3. Задължителен документ за всички: Ксерокопие от IBAN – номер на банкова сметка, открита в Експресбанк.
4. Други необходими документи според индивидуалния казус: Копие от съдебно решение при разведени родители; Копие от смъртен акт при починал един  родител; Копие от удостоверение за брак; Копие от удостоверение за раждане на деца;
 
ВНИМАНИЕ! 
Системата НЕ ДОПУСКА при кандидатстване за стипендия за Успех  и доход (УД) сума, надвишаваща 840лв. и успех по-нисък от 4.50 и не по висок от 5.80.
А при кандидатстване за стипендия за Доход и успех (ДУ) сума, надвишаваща 560лв. и успех по-нисък от 4.50.
 
3. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПО ПРАВО – СОЦИАЛНА (С)
Студентът трябва:  
       1. Да попълни електронната бланка в сектор „Молби за отпускане на стипендии” в личния си профил в https://ams.nha.bg/ , в полето за вписване на доход да се впише нула, а в полето за приложени документи да се опишат документите, които прилага. 
След това да изтегли, допълни и разпечата 
Приложение №1 (МОЛБА – ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ) и 
Приложение №4 (ДЕКЛАРАЦИЯ)
       2. Да предостави необходимите документи на хартиен носител по правилник.
 
Право на стипендия ПО ПРАВО имат следните групи студенти, включително и първокурсници:
1. Несемейни студенти с двама починали родители – копие или препис-извлечения от смъртен акт;
2. Студенти с трайни увреждания със 70% и над 70% инвалидност – копие от актуално решение на ТЕЛК;
3. Студенти с двама родители с трайни увреждания – копия от валидни решения на ТЕЛК и за двамата родители;
4. Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания – копие от смъртен акт и валидно решение на ТЕЛК;
5. Студенти, които до навършване на пълнолетие са били в домове за деца, лишени от родителски грижи – служебна бележка от съответното социално заведение;
6. Студентки майки с дете до 6-годишна възраст – копие от Акт за раждане на детето; 
7. Студенти бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, удостоверено с документ, починала е или са му предоставени родителските права – Акт за раждане на детето, документ за граждански брак, копие от бракоразводно дело или копие от смъртен акт.
8.Чуждестранните студенти по ПМС и други междуправителствени спогодби, кандидтстват с формуляри и уверение от Учебен отдел на НХА – сектор Чуждестранни студенти.
При подаването на копия от документи се показват и оригиналите, а на копията се пише „Вярно с оригинала” и студентът се разписва.
 
За контакти: Мария Ландова – Главен експерт стипендии и общежития, m.landova@nha.bg

 

Сподели