Катедра „Индустриален дизайн"

Специалността е широкоспектърна, с приложение във всички области на многостранната дизайнерска дейност. Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ на специалността могат да работят самостоятелно или в колектив във всички области на индустриалния дизайн – от проектирането до реализацията. Те владеят целия набор от художествени и технически средства за проектиране, а завършилите втората специалност „Теория и практика на художественото образование“ придобиват професионална квалификация за учител по изобразително изкуство в средните общообразователни и специализирани художествени училища.
Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да решават индивидуални и комплексни задачи във всички области на индустриалния дизайн. Могат да упражняват ръководни, управленски и преподавателски функции, както и да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.

Ръководител на катедрата
доц. СТАНКО ВОЙКОВ
 
доц. д-р ДИМИТЪР ДОБРЕВСКИ
проф. д-р арх. МИЛЕНА НИКОЛОВА
доц. ИЛИЯ ВЪРБАНОВ
ст. преп. НИКОЛАЙ ДЕНЕВ
ас. д-р ЗАХАРИ ГАНЧЕВ
ас. д-р ТЕОДОР ЛУЛЧЕВ
 

Сподели