Катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“

Катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“ обединява специалностите „Керамика“ и „Дизайн на порцелан и стъкло“
 
Специалност „Керамика“
Обучението по специалност „Керамика“ е съобразено със съвременните аспекти на керамичното изкуство, базирано на индивидуалната артистична практика. Основната цел на обучението е подготовка на художници, специалисти в областта на актуалната художествена керамика и съвременните изкуства, предназначени за публична среда, създаване на уникални авторски серии на керамични предмети и придобиване на задълбочени знания в областта на керамичната технология.  Продължават се традициите и технологичните практики на едни от най-изявените художници и специалисти в областта на керамичното изкуство в България. 
Специалност „Керамика“ наследява добрите практики в приемствеността на водещи преподаватели в областта на керамиката, за развитието на специалността и израстване на студентите в творческия процес. Материално-техническата база е една от най-добрите и специално създадени за учебно-творческия процес по керамика. Заедно с основния предмет – керамика, студентите изучават рисуване, живопис и скулптура. За постигането на универсални умения са включени предмети, като графични техники, компютърно проектиране, пластична анатомия, перспектива и др. Изучават се и редица теоретични дисциплини, като история на изкуството, история на керамиката, естетика, философия. Придобилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ студенти, на базата на овладените знания и технологични възможности, могат да извършват проектантска и изпълнителска дейност във фирми и предприятия. Завършилите втора специалност „Теория и практика на художественото образование“, могат да водят учебно-методическа дейност в общообразователните и професионални училища, където се изисква такава квалификация и да осъществяват самостоятелна творческа дейност. Завършилите образователно-квалификационна степен „магистър“ получават, изброените умения, по-високо ниво на професионална квалификация, могат да водят специализирани курсове по керамика, възможност за преподаване във висши художествени учебни заведения по изкуствата и заемане на длъжности в общинската и държавната администрация.
 
Специалност „Дизайн на порцелан и стъкло“
Специалност „Дизайн на порцелан и стъкло“ обхваща всички сфери на дизайна и свободната артистична изява в областта на порцелана, стъклото и фината керамика.
Студентите придобиват знания и умения, позволяващи решаването на най-сложните задачи на художественото проектиране и внедряване в промишленото производство. Развиват конструктивно мислене и решават художествени задачи с акцент в търсене на собствен стил, индивидуалност и артистичност. Придобитите знания им позволяват, успешно участие в съвременните художествени и творчески процеси. Специалността е единствения в страната център за подготовка на висококвалифицирани художници и дизайнери в проектантски студия и производствени предприятия за порцелан, фина керамика и стъкло. В магистърска степен се доразвиват знанията придобити в бакалавърския курс. Студентите реализират собствен артистичен или дизайнерски проект в порцелан или стъкло. Завършилите втората специалност „Теория и практика на художественото образование“, получават професионална квалификация „учител по изобразително изкуство“. Завършилите магистърска степен могат да работят в областта на свободната творческа изява, а също така, като експерти, като ръководители на проектантски бюра, колективи и институти, както и да преподават във висши училища по изкуствата.
 
 
Ръководител на катедрата
доц. д-р КРАСЕН ТРОАНСКИ
 
доц. д-р МОМЧИЛ МИРЧЕВ
проф. БОЖИДАР БОНЧЕВ
доц. МАРТИН ПЕТКОВ
гл. ас. д-р НАДЯ ТЕКНЕДЖИЕВА
гл. ас. д-р ЯНА ЮНАКОВА
доц. д-р РОСЕН ТОШЕВ
доц. д-р инж. ВАСИЛ ХАРИЗАНОВ
доц. д-р ЕЛИЗАР МИЛЕВ
преп. БОРИСЛАВ КОРУДЖИКОВ
ас. ВЕРА ГЕЗЕНКО

Сподели