Катедра „Метал"

Катедра „Метал“ дава възможност на своите студенти да се запознаят с богатото наследство в различните области на художествения метал, със свойствата на металите и възможностите на различните метални техники и технологии за създаване на художествени произведения – от миниатюрата до монументалната творба.
В специалността са обособени четири специализирани ателиета, в които се обучават последователно всички бакалаври в следните области: топла и студена обработка на металите, ювелирно изкуство, медалиерство, монетен дизайн и хералдика, както и проектиране на метални произведения за конкретна архитектурна и природна среда. В тези ателиета студентите работят под ръководството на преподаватели – изтъкнати специалисти: проф. Богомил Николов – медална скулптура, проф. Димитър Делчев – ювелирно изкуство, проф. Велислав Минеков – метал дизайн, проф. Иван Славов – скулптура, доц. Емил Бачийски – метална пластика за конкретна среда.
През четирите години на обучение студентите изучават и рисуване и моделиране по натура, история на изкуството, пластична анатомия, перспектива, комбинаторика, архитектура, символика и други.
Постепенно студентите се запознават с основните понятия, предмета и задачите на композицията, както и с различните методи и форми за визуализация на идеен проект, различни техники и технологии за изпълнение в материал.
Образователно-квалификационната степен „магистър“ се реализира в три семестъра, включвайки седем дисциплини и подготовка за дипломна работа.
 
Ръководител на катедрата
проф. ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ
 
доц. ЕМИЛ БАЧИЙСКИ
проф. ИВАН СЛАВОВ
ас. д-р  ВЕНЦИСЛАВ ШИШКОВ

Сподели