Катедра „Моден дизайн“

Facebook на катедра „Мода“
 
В специалността се подготвят специалисти в областта на дизайна на облеклото – проектиране на производствени и уникални колекции и аксесоари, както и прогнозиране на тенденциите в модния дизайн.
Художникът моден дизайнер се реализира професионално, като създава модни колекции. Той изработва проекта и участва в реализирането.
Художникът бакалавър, завършил специалността „Мода“, е запознат и с общоакадемичните дисциплини – рисуване, цветознание, история на изкуството, история на облеклото и други.
Целта на образователно-квалификационната степен „магистър“ е квалифицираната подготовка на студента в областта на модната индустрия, както и подпомагането му в проектирането и реализирането на собствен проект в област-та на модния дизайн.
Студентът се специализира в проектирането на колекции с пряко участие в производството им под формата на усвояване на технически умения за създаване на собствени конструктивни решения, усвояване на САD-САМ – системи за кроене и градиране на модели, както и запознаване с нови процеси и технологии в индустриалното производство. Завършилите специалността могат да работят в проектантски звена към производствени предприятия, в управленски екипи на консултантски и рекламни структури, като художествени директори, експерти по визуални изкуства и други.
 
Ръководител на катедрата
проф. д-р ЯНА КОСТАДИНОВА
 
проф. МАЙА БОГДАНОВА
проф. ГРЕДИ АССА
проф. д.н. ЛЮБОМИР СТОЙКОВ
проф. д-р МАРИЕЛА ГЕМИШЕВА
доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГЕРГИНОВ
ст. преп. д-р КАТЕРИНА ЦАНЕВА
ас. БОРЯНА ЦАНЕВА
ас. д-р РАФАЕЛА РАФАЕЛОВА
 

Сподели