Катедра „Сценография"

Специалност „Сценография“ подготвя художници – проектанти и реализатори на авторски художествени решения за произведения на всички сценични и екранни изкуства. Характеристиката º се определя от традиционните специфики на сценографията, от новите технологии и медии и от сливането на междужанровите граници в изобразителните изкуства, спектакъла и филма.

Художникът сценограф, завършил образователно-квалификационна степен „бакалавър“, получава комплексни знания и умения на автор на пространствено-времевия синтез във всички сценични и екранни изкуства: драматични, оперни, балетни и куклени спектакли, кино и телевизионни продукции, музикални и рекламни клипове, модни спектакли, карнавали и др. Той е подготвен да работи в сътрудничество с режисьори, актьори, диригенти, оператори, хореографи, драматурзи, сценаристи, аниматори и др. Компетентен е да формира и ръководи изпълнителски екипи.

Художникът-сценограф, завършил втора специалност „Теория и практика на художественото образование“, придобива професионална квалификация „учител по изобразително изкуство“ в средните общообразователни и специализираните художествени училища.

Художникът-сценограф, завършил образователно-квалификационна степен „магистър“, може да упражнява и следните дейности: преподавателска и научноизследователска дейност във висшите училища, управленска, експертно-консултантска и продуцентска дейност в държавните културни институти и администрация.


Ръководител на катедрата
доц. МАРИНА РАЙЧИНОВА

 
проф. д-р МАНЯ ВАПЦАРОВА
проф. СВЕТОСЛАВ КОКАЛОВ
проф. д-р ВАСИЛ РОКОМАНОВ
гл. ас. д-р РОЗИНА МАКАВЕЕВА
ас. МИХАЕЛА ДОБРЕВА

Сподели