Катедра „Стенопис“

Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по стенопис със своята многостранна и специализирана подготовка проектират и реализират художествени произведения в архитектурна среда – екстериор и интериор, както и в свободните урбанистични зони. С теоретичните си познания и практически умения те участват самостоятелно или в колектив с архитект в творческото решаване на обемно-пространствените проблеми и естетическото въздействие на архитектурата.

Бакалавърът по стенопис владее професионално следните класически стенописни техники: фреско, секо, мозайка, витраж, сграфито, както и нови техники и технологии. Той създава произведения на пластичните изкуства и в сакрални архитектурни обекти.

Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по стенопис са подготвени да изпълняват функцията на консултант, проектант и организатор при решаване проблемите на естетизацията на жизнената среда. Изучавалите втората специалност „Теория и практика на художественото образование“ получават професионална квалификация за учител по изобразително изкуство.

Квалификацията на магистъра по стенопис се базира на професионалните знания и умения, придобити в бакалавърската степен. Магистърът стенописец специализира и доразвива творчески и по свой избор тези знания и умения при решаването на специфични проблеми.
 
 
Ръководител на катедрата
проф. д-р ЗДРАВКО КАМЕНАРОВ
 
проф. д-р БОЯН ДОБРЕВ
доц. д-р ЛЮБОМИЛ ДРАГАНОВ
доц. д-р ПЕНЧО ДОБРЕВ
ст. преп. СТРАХИЛ НЕНОВ
гл. ас. д-р РАДОСТИН СЕДЕВЧЕВ
ас. д-р МИЛЯНА СТЕФАНОВА
 

Сподели