Реставрация (магистърска специалност)

Реставрацията е пряко обвързана с опазването на културното наследство. Голямото разнообразие на материалната (физическата) същност на паметниците на културата, на техниката и технологията на тяхното изпълнение, както и на увреждащите ги фактори поставя пред реставратора необходимостта от специфични познания в различни области на науката. Реставрацията изисква усвояване на определен минимум от базисни познания в различни области на науката – химия, физика, биология и др., с чиято помощ специалистите сами да се ориентират в многообразието от проблеми; да могат да поставят задачи на тесни специалисти в съответната област, както и сами да интерпретират получените резултати.
Подготовката на завършилите специалността магистри е съобразена със съвременните международни стандарти и изисквания за професията реставратор.
Реставраторът с висше образование – магистър, е подготвен да работи в областта на опазването на културното наследство: проучване, документиране, изготвяне на експертизи за състоянието на обекта и за причините, които предизвикват разрушителните процеси; изготвяне на реставрационни програми и проекти, както и тяхното управление и реализиране; изпълнение на пряка реставрационна интервенция; разработка на реставрационни методи и технологии; изготвяне на препоръки за експониране, съхраняване, транспортиране на реставрираните обекти, а също и дейности по поддържане, мониторинг и превантивна реставрация на обектите от културното наследство.
Обект на дейността на обучаваните реставратори са произведенията на изобразителните изкуства, основно в областта на кавалетната и монументална живопис.
Завършилият II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ реставратор придобива и професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство от първи до дванайсети клас в общообразователните и професионални училища“.
 
Редовни преподаватели:
доц. СТЕФАН ТЪПАНОВ
доц. СТЕФАН БЕЛИШКИ
преп. д-р БИСЕР ЛАЗАРОВ
гл. ас. д-р НИКИФОР ХАРАЛАМПИЕВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. ГРИГОРИ ГРИГОРОВ
проф. д-р ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ
проф. д. фз. н. ХРИСТО ЕТРОПОЛСКИ
доц. МЛАДОСТ ВЪЛКОВА
доц. д-р ВЕНЕТА ГРУДЕВА
преп. ДОРОТЕЯ СОКОЛОВА
преп. ЕМИЛИЯ КОЛЕВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели