Специализиран дизайн за хора с увреждания (МА)

Магистърска програма „Специализиран дизайн за хора с увреждания“ е предназначена да подготвя дизайнери в областта на проектиране за хора с увреждания и лица в неравностойно положение. Решават се задачи, свързани с комплексното проектиране и функционално обезпечаване на интериорната и екстериорна среда за хора с различни видове увреждания (опорно-двигателни, сетивни и психо-физиологически).
Художникът магистър придобива нови общоакадемични и специализирани познания, свързани с историята на съвременното изкуство, артмениджмънта, психологията на творчеството. Той доразвива своята професионална квалификация и опит в рамките на одобрена от катедрения съвет програма и задължителен обем теоретични и практически занимания.
Студентът специализира и развива по избор знанията и уменията си в решаването на специфични проблеми, свързани с развитието на съвременния дизайн и неговите комуникационни аспекти.
Магистърът завършва с дипломна работа.
Магистърът може да бъде проектант във всички области на индустриалния дизайн, да работи самостоятелно и да участва и ръководи колектив по проблемите на дизайнерското проектиране и осъществяване на проектите, да бъде експерт и оценител в областта на дизайна, да участва в управлението на културните институции. Той може да бъде и преподавател във висшите училища.
 
Редовни преподаватели:
доц. СТАНКО ВОЙКОВ
доц. д-р ДИМИТЪР ДОБРЕВСКИ
проф. д-р арх. МИЛЕНА НИКОЛОВА
доц. ИЛИЯ ВЪРБАНОВ
ст. преп. НИКОЛАЙ ДЕНЕВ
 
Хонорувани преподаватели:
преп. ЕМИЛ ИВАНОВ
преп. ТЕОДОР ЛУЛЧЕВ

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели