Стипендии на Европейски съюз

За летен семестър на учебната 2016/2017 година
 
От 17 април 2017 г. до 14 май 2017 г., Министерството на образованието и науката провежда национална кампания за набиране на документи по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.
 
1. Стипендии по Проекта могат да получават всички студенти на НХА, в редовна форма на обучение. Право да кандидатстват за Стипендии за успех имат студентите, положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходните два семестъра.
 
2. Стипендии за специални постижения в изкуството и културата, наричани за краткост „Стипендии за специални постижения“, могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления на НХА, които имат артистични проекти и са участвали с тях в дейности в областта на изобразителните и визуалните изкуства, и изкуствознанието. Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00. Проектите, с които студентът кандидатства за Стипендии за специални постижения трябва да бъдат само в областта на висшето образование или в професионалното направление, в което се обучават.
 
3. Месечният размер на Стипендиите за успех е 150 лв. и се отпуска за максимален срок от 5 месеца, поотделно за всеки учебен семестър. Стипендиите за успех се разпределят за всеки учебен семестър от Министерството на образованието и науката (МОН) по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение по специалностите в двата факултета на НХА. Висшите училища разпределят определените за тях стипендии за успех по специалностите, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение във всяка специалност.
 
4. Размерът на Стипендията за специални постижения е 300 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и по ред, определени от ръководството на НХА, в съответствие със спецификата на извършваното в НХА обучение и в съответствие с разписаните от Ректора детайлни правила за предоставянето на Стипендии за специални постижения. Те се съгласуват със Студентския съвет на НХА. Селекционна комисия, назначена от Ректора извършва подбор на проектите и допуска до класация само онези, които отговарят на детайлните правилата и критериите за качество. Допуснатите от Селекционната комисия проекти се потвърждават в системата, която класира формулярите по успех.
 
5. Всеки студент може да кандидатства за „Стипендии за специални постижения“ с най-много три проекта, които са реализирани в периода от началото на зимен семестър до момента на кандидатстване и на учебната 2016/2017 г. и студентът, не е получавал за тях специална стипендия от предишната кампания.
 
Критерии на НХА за селектиране по качество на проектите за Стипендии за специални постижения:
Проектите да са придружени с всички подписани, подпечатани и датирани документи, верифициращи, че форумът, на който са участвали проектите се е състоял;
Проектите организирани от НХА се придружават от специален формуляр – Служебна бележка, подписана от ръководителя на проекта и съответния декан на факултет;
Проектите да включват достатъчно богат и изчерпателен визуален материал, с представените произведения, копията да бъдат заверени с „вярно с оригинала“ и подписани от студента;
Представените произведения да не са учебни задачи, заложени в учебния план на съответната спeциалност, курсови работи или дипломни проекти;
Представените произведения да са на високо академично – художествено и съдържателно равнище;
Форумите, на които са участвали да са професионално и обществено утвърдени;
Творбите да са индивидуални;
Да не се кандидатства с една и съща творба с два и повече формуляра или в две поредни кампании;
Проектите да са реализирани през миналия или текущия семестър. 
 
След извършването на селекцията, Комисията изготвя протокол с имената на допуснатите до класация формуляри, които се потвърждават в системата на МОН. Студента получава генерирано съобщение, в случай че проектът му не едопуснат до класация. В срок от три дни Председателят на комисията отговаря на въпросите на студентите, чийто проекти не са селектирани.
 
Електронното кандидатстване, през сайта на МОН ще е възможно от 17 април до 14 май 2017 – 23:59 часа, когато електронната система на МОН ще бъде затворена.
 
В НХА, Документи за Стипендии за успех за летен семестър на уч. 2016/2017 г.  ще се приемат от  24.04.2017 г.  до 05.05.2017 г. от 10:00 часа до 13:00 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа в служба „Общежитие и стипендии“ към НХА, Шипка 1, северна сграда, етаж 1, по посочен по-долу график:
 
В НХА, документи за „Стипендии за специални постижения“ за летен семестър на уч. 2016/2017 г. ще се приемат от  08.05.2017 г.  до 17.05.2017 г.от 10:00 часа до 13:00 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа в служба „Общежитие и Стипендии“ към НХА, Шипка 1, северна сграда, етаж 1, по посочен по-долу график:
 
ГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В НХА
Европейски стипендии за успех:
24.04.2017 – първи курс бакалаври
25.04.2017 – втори курс бакалаври
26.04.2017 – трети курс бакалаври
27.04.2017 – четвърти курс бакалаври
28.04.2017 - първи курс магистри 
02.05.2017 – последна дата за формуляри за успех на хартия, в НХА!
 
 
Стипендии за специални постижения:
03.05.2017 – първи курс бакалаври
04.05.2017 – първи курс бакалаври
05.05.2017 – втори курс бакалаври
08.05.2017 – втори курс бакалаври
09.05.2017 - трети курс бакалаври 
10.05.2017 – трети курс бакалаври
11.05.2017 – четвърти курс бакалаври
12.05.2017 – четвърти курс бакалаври
15.05.2017 - първи курс магистири
16.05.2017 – допълване на документи
17.05.2017 - последна дата за формуляри спец. постижения на хартия, в НХА
 
14.05.2017 - последна дата за подаване на електронни Формуляри за кандидатстване на уеб-сайта на МОН, където са публикувани условията и правилата за кандидатстване – http://eurostipendii.mon.bg
1.След попълването и подаване на формуляр, чрез интернет страницата на проекта, формулярът се разпечатва, подписва от студента и се подава в НХА, при г-жа Ландова, ул. „Шипка“ №1, северна сграда, първи етаж.
2. Формулярите се подават лично. В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра, той може да упълномощи свой представител с нотариално заверено пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към формуляра.
3. Статутът и успехът на студента се удостоверяват от факултетен секретар в съответния деканат с пежат от службата. 
4. За специални стипендии може да се кандидатства с повече от 1 проект (участия), но не повече от 3.
6. Към формуляра за стипендия за специални постижения се прилага Служебна бележка по образец, публикувана на сайта на НХА, подписана от  Декана и Ръководителя на проекта, заедно със съответните документи – сертификати, грамоти, снимки, ксерокопия от работата, с която е участвал в събитията – биеналета, изложби, конкурси. Приемат се и други документи които доказват верността на събитието и периода, в който се есъстояло.
7. Представените за кандидатстване материали се допускат до класиране от Академична селекционна комисия, назначена със заповед на Ректора.
8. Студентите от Национална художествена академия, кандидатстващи за стипендии по Европейския проект „Студентски стипендии“ трябва да имат открита банкова сметка (IBAN номер) в Societe Generale Експресбанк.
 
За повече информация: тел. 0888148715, m.landova@nha.bg – Мария Ландова

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 – 2020

Файлове за изтегляне

Сподели