Сузана Симеонова Каранфилова, гл. асистент, д-р

р. 1975 г., София
1999 Магистър, специалност „Изкуствознание“, НХА
2018 – 2021 Хоноруван преподавател, Катедра „Изкуствознание“, НХА
2020 Доктор по изкуствознание, Катедра „Изкуствознание”, НХА
2021 Главен асистент, Катедра „Изкуствознание”, НХА
Дисциплини: Обща история на изкуството, История на българското изкуство на ХХ век, Музеология и кураторство 
Е-поща: s.karanfilova@nha.bg
Е-поща: suzi_qbg@yahoo.com
 
 
2022 Главен редактор на е-списание „Изкуство и критика“, НХА
 
2015 – 2021 Главен уредник, Графичен кабинет, Направление „Българско изкуство”, Национална галерия, София
1999 – 2021 Уредник, Графичен кабинет, Отдел „Изкуство от втората половина на ХХ век и съвременно българско изкуство“, Национална галерия, София
СБХ, Секция „Критика“, член
ИКОМ – Международен комитет на музейните работници, член
 
Уредник на изложби на българско изкуство от втората половина на ХХ век и съвременно българско изкуство в Националната галерия, между които ретроспективни изложби на Генко Генков, Георги Баев, Румен Скорчев, Тодор Панайотов, Димитър Казаков – Нерон, Група ХХL, Свилен Стефанов, Ясен Гюзелев, Димо Колибаров, Колекция Боян Радев, Александър Петров и др. Уредник на експозиции в НДК, галерия „Средец“ на Министерство на културата, СБХ и галериите в страната. Уредник на изложби в чужбина като „България – цветове и пространства“ – Постоянно представителство на Република България в Брюксел, Централа - Банка KBC, Брюксел и др. Организационен опит при реализиране и представяне на кураторски проекти. Автор на публикации по проблемите на съвременната българска живопис и графика.
 
Автор и съставител на издания по проблемите на съвременното българско изкуство, публикации в пресата и специализирани издания. Съставител на мултимедия за колекциите на Националната галерия
Участия в научни конференции по проблемите на българското изкуство от втората половина ХХ и началото на ХХI век
 
Публикации
Николова, С. Детската илюстрация в творчеството на Румен Скорчев. Специфика на визуалния език в жанра. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата. Книга „Изкуства“, том 114, Година II 2021 (с. 289-306) ISSN 2738-7062
Каранфилова, С. Основни теми в творчеството на Румен Скорчев. Изкуствознанието днес – състояние и переспективи. Сборник доклади от научна конференция, проведена в НХА в чест на научния и преподавателски принос на проф. д. изк. Чавдар Попов 18-20 декември 2018. С. 2020. (с. 275-279), ISBN 978-954-2988-65-6
Каранфилова. С. Отвъд концепцията. 7 х 5 х 3. Каталог. СБХ С. 2021. (с. 42-53) ISBN 978-954-92096-9-3 
Каранфилова, С. Александър Петров (1916-1983). Национална галерия, С. 2019. (168 с.), ISBN 978-954-9473-45-2
Каранфилова. С. Колекция Боян Радев. Българска живопис. Национална галерия. С. 2018 (128 с.), ISBN 978-954-9473-42-1
Каранфилова, С. Димо Колибаров. Българските художници днес. Национална галерия, С., 2018. (80 с.) ISBN 978-954-9473
Karanfilova, S. Portraits of the Aristocrats of the Spirit. Featured Artist Dimo Kolibarov. 17th Lessedra World Art Print Annual – Mini Print. Lessedra, 2018.
Стефанов, С., С. Каранфилова, Група XXL. Минало и настояще на един контракултурен разказ. Каталог, С. 2017. с. 1-3.
Каранфилова, С. Румен Скорчев. Национален дарителски фонд „13 века България”, С., 2017. ISBN 978-954-8718-37-0  (48 с.)
Каранфилова, С. Румен Скорчев и приятели. БАН, С., 2016. с 249-250.
ISBN 978-954-322-876-8
Каранфилова, С., Н. Ущавалийски. Георги Баев. Монографичен албум. НХГ, С. 2015, автор и съставител, (96 с.) ISBN 978-954-9473-23-0
Каранфилова. С. Владимир Димитров – Майстора. Детска книга, НХГ, С. 2012 без ISBN
Скорчев, Румен (албум). Изд. Vedart Gallery, С., 2012.  Автор на приложенията
ISBN 978-954-92559-3-5
Каранфилова, С. Петър Дочев. Изборът, сборник към проект на СГХГ и М. Василева. С. 2011, с. 38. ISBN978-954-92735-2-6
Електронен каталог: Национален музей на българското изобразително изкуство, мултимедиен диск, 2011 (съставител)
Тодор Панайотов (1927 – 1989). Монографичен албум, СБХ, 2009 г. Автор на библиография и биографични данни. с. 96-100. ISBN 978-954-92096-4-8
Скорчев, Румен (албум). Изд. Vedart Gallery, С., 2002.  Автор на приложенията.
ISBN 954-91181-1-8
Николова, С. Стефан Гацев – монументални произведения. Изкуство и контекст, сборник БАН, с. 71-74. С. 2001, ISBN 954-86-67-18-5
Николова, С. Графичните техники в творчеството на Тодор Панайотов (1927 – 1989). сп. Изкуство/Art in Bulgaria, 93-95, 2002, с. 30-34, ISSN 0861 9905
Николова, С. Иван Пиронков. Звукът на тишината. - сп. Изкуство/Art in Bulgaria, 75-77, 2000, с. 48. ISSN 0861 9905
Каранфилова, С. Аерозолните художници. Речта на града. На кого и как говорят графитите в София. Изд. Фабер. 2009. с. 3-4.
Каранфилова, С. Стефан Гацев (1935 – 1986) Изложба рисунки. Юбилейна изложба на Стефан Гацев, НХГ, 2005 (съставител)
Николова, С. Поезия на линията. Юбилейна изложба на Румен Скорчев, НХГ, 2002
Николова, С. Спряно време. Ярката сивота на Петър Дочев. бюлетин на СБХ, бр. 5, юни 2002, с. 14. ISSN 1310-9448
Николова, С. Нови радикални практики в галерия XXL. – в. „Култура“, бр. 22, 1998 с. 2, ISSN 0861-1408

 

Сподели