Taтяна Никифорова Стоичкова, доцент д-р

17.7.1955, София
Хумболд университет, Берлин, културология
Доцент, катедра „Рекламен дизайн“, дисциплини реклама, артмениджмънт, маркетинг
Доктор на философските науки
Гьорлиц, Германия, Институт по културна инфраструктура, Хумак университет, Хелзинки, Финландия, Лудвигсбург, Германия
Българско семиотично дружество, Съюз на учените, София, ENCATC
tastoi@abv.bg
 
 
 
PR в изкуствата като функция на упрaвлението в сб. „Арт мениджмънт“, АМТИИ, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2014
Мениджърски функции на пиара в изкуствата,  Контролът  в арторганизациите, в учебник по артмениджмънт, Унивреситетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2014
Мениджмънт и творчество в:  Управленски и маркетингови проблеми на арторганизации, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2013
Пиар и комуникации в изкуствата „Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства“, НХА, София, 2012
Транснационални измерения в политиката на Европейския съюз –  в: Границите на културологията, Университетско издателство, Благоевград. – 2011
Улица на потреблението – вузуален семинар, Благоевгтад, Факултет по изкуства, 2011
Audience Development in Contemporary Museums,  United in Diversity. Cultural Policy and its Dimensions, Ludwigsburg, 2011
Literary Market, Networks and Some Characteristics of Literary Prizes, Markets as Networks, Sofia 2010, St. Kliment Ohridski University, 2010

Сподели